Alle tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier skal representeres i det tverrfaglige samarbeidet, for å bedre lykkes med å kartlegge, avdekke og finne de beste løsningene før evt.  oppfølging og iverksetting av tiltak. Tverrfaglig samarbeid er for øvrig en forutsetning for å lykkes når hjelpeapparatet står overfor komplekse problemstillinger.

 

Tverrfaglig ledelse:

Tverrfaglig ledelse er et møte forum for lederne avdelingene Helse og oppvekst. Altså lederne for de tjenestene som arbeider opp imot barn, unge og deres familier. Forebyggende virksomhet og samarbeid er nedfelt i en rekke lover og regelverk. Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi etablerer systemer og modeller for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn, unge og deres familier får den hjelpen de har behov for. Vi har flere tverrfaglige grupper i kommunen, hvor representanter for ulike tjenesteområder møtes regelmessig for å diskutere og enes om retning på felles anliggender innen forebyggende arbeid, og det utarbeides handlingsplaner. Kommunene har også regelmessige møter med andre hjelpeinstanser.

 

Tverrfaglig ledelses deltakere; Sjumilssteg koordinatoren leder møtene som består av deltagere fra alle tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier (0-18 år og deres familier). Dette er barnevern, helsestasjon, skole, barnehage, flyktningetjenesten, rus og psykiatritjenesten, legetjenesten og Nav. Hver tjeneste representeres i hovedsak av leder. Men ved behov delegeres ansvaret til andre fagpersoner fra den enkelte tjeneste (stedfortreder, pedagogisk leder, fagleder eller ledende helsesøster).

Ansvarlig; Sjumilssteg koordinatoren er ansvarlig for å lage årsplanen, utforme sakslister, innkalle til og lede møtene, samt skrive referat. I tillegg skal den ansvarlige motta forslag til saker til drøfting senest en uke før møtet.

Struktur; Det skal avholdes 4 møter a 2 timer per år. Referatene legges i det helelektroniske arkivet (Elements) til Sørreisa kommune.  

Målsetting; Den overordnede målsetting er å skape en samstemt, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn, unge og familien deres.

Formål; For å sikre at verktøy som metoder, modeller, målsettinger og aktiviteter som er administrativt og politisk forankret blir iverksatt og fulgt opp. Tverrfaglig team er ansvarlig for å utforme et års hjul for samhandling mellom tjenestene. Både Ung- data undersøkelsen, bruker undersøkelser, kurs og konferanse, kompetanseheving eller behov for kompetanse, BTI, rapportering fra den strategiske ledelsen (administrasjon) og kommunestyre i form av nye vedtak, orienterings saker, politimøtene, implementeringsarbeid i forhold til nye systemer, handlingsplaner m.m.

 

Tverrfaglig team.

Tverrfaglig teams deltakere; Sjumilssteg koordinatoren og leder for tverrfaglig ledelse er også leder for tverrfaglig team. Dette for å sikre at innholdet i referatene i tverrfaglig ledelse blir ivaretatt på en målrettet og formålstjenlig måte.

I tillegg består tverrfaglig team av deltagere fra alle tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier (0-18 år og deres familier). Følgende tjenester skal være representert i teamet; barnevern, helsestasjon, skole, barnehage, flyktningetjenesten, rus og psykiatritjenesten og familiekoordinatoren/støttepedagogene, Nav, PPT og Bup ved behov. De faste deltagerne er delegert myndighet til å være en del av denne gruppen og derfor også ansvarlig for å bringe videre det som rører seg på et høyere nivå tilbake til sine kolleger. Referat fra disse møtene skal ligge i strukturen som sak på alle interne møter på hver enkelt avdeling.  

 

Ansvarlig; Sjumilssteg koordinatoren er ansvarlig for å lage halvårsplaner, utforme sakslister, innkalle til og lede møtene, samt skrive referat. I tillegg skal den ansvarlige motta forslag til saker til drøfting senest en uke før møtet.

Struktur; Det skal avholdes 8 møter a 2,5 timer per år. Annen hver gang det avholdes tverrfaglig team skal alle deltakerne være tilstede og annen hver gang møtes bare barnevern, helsestasjon, barnehage og skole. I tillegg holdes det av en time til møtevirksomhet i etterkant av TT at de tverrfaglige tjenestene som trenger ekstra tid til samhandling får det (Disse møtene heter barneteam, skoleteam og flyktningeteam). Referatene legges i det helelektroniske arkivet (Elements) til Sørreisa kommune. Hver enkelt er ansvarlig for å fremskaffe samtykke fra foreldrene i de saker det er ønskelig å drøfte barnet med navn, men dersom ikke kan barnet drøftes anonymt. Dersom en sak vedr. et enkelt barn drøftes skal notatene legges hos den instansen Barnet hører naturlig til.

Målsetting; En viktig målsettinger at jo mer vi snakker jo bedre kan vi se, forstå og hjelpe. Sammen finner vi de beste løsningene for barnet og familien.

Formål; God samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre sektorer er vesentlig for å lykkes med målsettingene i samhandlingsreformen. Tverrfaglig team og god samhandling mellom de involverte tjenestene fremmer helhetlig og målrettet arbeid for barn, unge og deres familier, og er et av tiltakene for å nå målsettingene.

Instanser som bistår barnet/familien drøfter aktuelle problemstillinger som det i etterkant av møtet skal være avklart videre oppfølgingsansvar og tiltak til. Både dette og ansvarlig for oppfølging skal fremkomme i referatet.

Etter tverrfaglig team deles teamet opp i mindre team som beskrevet under. Disse er nærmere beskrevet under.

Hver representant er ansvarlig for å dele referatet fortløpende med sine kolleger og på det mest nærliggende internmøtet i tjenesten.

 

Barneteam:

Barneteamets deltagere; Det består av helsesøster, barnevernet og representanter (den som allerede er delegert myndighet fra styrer eller pedagogisk leder) fra alle barnehagene i kommunen. Andre fagpersoner innkalles ved behov.

Ansvarlig; Helsestasjonen er ansvarlig for å skrive referat fra disse møtene. Referatene legges i det helelektroniske arkivet til Sørreisa kommune. Dersom en sak vedr. et enkelt barn drøftes skal notatene legges hos den instansen Barnet hører naturlig til.

I tillegg skal den ansvarlige legge til rette slik at barnehageansatte kan melde inn saker til drøfting senest en uke før møtet, samt avklare med foreldre/foresatte om det gis samtykke til samarbeid med andre instanser eller om saken skal drøftes anonymt.

Struktur; Det skal avholdes 4 møter av 1 time per år. Hver enkelt tjeneste er ansvarlig for å innkalle spesielt fagkyndige personer eller ansatte som har særlig interesse eller kunnskap om hver enkelt sak.

Målgruppen; Barn og unge opptil skolealder.

Formål; Å kunne gi bedre hjelp når unge har problemer av ulik art. Kartlegge, drøfte

Det tas sikte på å løse utfordringene på lavest mulig nivå.

Hver representant er ansvar for å dele referatet med sine kolleger på snarest på sine representative fagmøter i den enkelte tjeneste.

 

Skoleteam:

Skoleteamets deltagere; Det består av medlemmer fra helsestasjon, barnevernet og skolen ved den som allerede er delegert myndighet fra rektor fra alle skolene i kommunen. Andre fagpersoner innkalles ved behov.  

Ansvarlig; Representant for skolen er ansvarlig for å skrive referat. Referatene legges i det helelektroniske arkivet til Sørreisa kommune. Dersom en sak vedr. et enkelt barn/unge drøftes ved navn skal notatene legges hos den instansen Barnet hører naturlig til.

I tillegg skal den ansvarlige legge til rette slik at skoleansatte kan melde inn saker til drøfting senest en uke før møtet, samt avklare med foreldre/foresatte om det gis samtykke til samarbeid med andre instanser eller om saken skal drøftes anonymt.

Struktur; Det skal avholdes 4 møter av 1 time per år. Hver enkelt er ansvarlig for å fremskaffe samtykke fra foreldre/foresatte i de saker det er ønskelig å drøfte barnet med navn, men dersom ikke kan barnet drøftes anonymt.

Målgruppen; Barn og unge i skolealder frem til utgangen av grunnskolen.

Formål; Å kunne gi bedre hjelp når unge har problemer av ulik art. Kartlegge, drøfte og avklare ansvar for oppfølging og tiltak.

Det tas sikte på å løse utfordringene på lavest mulig nivå.

Hver representant er ansvar for å dele referatet med sine kolleger på snarest på sine representative fagmøter i den enkelte tjeneste.

 

Miljøteam:

Sørreisa sentral skole fra 5.- 10-kl.

Det er opprettet et team på Sørreisa sentral skole. Her deltar miljøterapeut, sosiallærer, skolehelsesøster, familiekoordinator, spesialpedagogisk ansvarlig og skolens administrasjon.

Formål, For å få kontinuitet i det forebyggende og miljøskapende arbeidet blant elevene ved skolen.

 

Flyktningeteam:

Flyktningetjenesten har møter med skolen. De har også en samarbeidsavtale med Nav vedr. familier i intro programmet og økonomisk bistand i forhold til dekking av aktivitetsutgifter.  

Deltakere; Her deltar en representant fra helsestasjon og i fra de 3 skolene og lærer i innføringsklassen.

Struktur; Møtet gjennomføres 4 ganger per år. Hver enkelt er ansvarlig for å fremskaffe samtykke fra foreldre/foresatte i de saker det er ønskelig å drøfte barnet med navn, men dersom ikke kan barnet drøftes anonymt.

Målsetting; Barn og unge i skolealder frem til utgangen av grunnskolen.

Formål; Å kunne gi bedre hjelp når unge har problemer av ulik art. Kartlegge, drøfte og avklare ansvar for oppfølging og tiltak.

Det tas sikte på å løse utfordringene på lavest mulig nivå.

Hver representant er ansvar for å dele referatet med sine kolleger på snarest på sine representative fagmøter i den enkelte tjeneste.

 

Den overordnete målsetting for hvordan den tverrsektorielle modellen er utformet er å samordne og koordinere den enkeltes innsats og dermed sikre at barn og unge som har særlige behov, får den hjelp og støtte den trenger så raskt som mulig. Her kartlegger, drøfter og avklarer instansene behov for videre oppfølging og påfølgende fordeling av ansvar for saken.

Vedlegg  ; Års hjul for tverrfaglig samarbeid. Dette års hjulet er ikke ferdig fordi tverrfaglig team og tverrfaglig ledelse ikke iverksettes og implementeres før januar 2019.