Akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle på nødnummer 110

Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet.

Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy. 

Varslingsplikten er hjemlet i forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

Kommunen har ansvar for beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning fra for eksempel tankbiler eller mindre utslipp fra skip. 

Tromsø kommune er vertskommune for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i region Midt- og Nord-Troms. Dette er et samarbeid mellom 16 kommuner for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjøen. 

Nedgravde oljetanker

Fra og med 01.01.20 ble det forbudt å fyre med mineralolje. Forbudet har ført til en økning  i antall nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk. En tank som er "fyrt tom" vil ifølge Miljødirektoratet i snitt inneholde 100 liter restolje per kubikkmeter av tankens totale volum. Når tankene ruster kan det oppstå lekasjer som kan føre til grunn- og vannforurensning, i tillegg kan lekkkasjer forårsake skader på innemiljø.

Som tankeier har du plikt til å unngå at tanken blir en kilde til forurensning, og til å sette i gang motvirkende tiltak dersom lekkasje skulle oppstå. Ved lekkasje ring 110. Plikten til å unngå forurensning er hjemlet i forurensningsloven § 7. Kommunen anbefaler at tankene tømmes, graves opp, og leveres, til lovlig avfallsmottak. Dersom tanken er vanskelig å fjerne er sanering det nest beste alternativet. Tanken kan da tømmes og fylles med stabile masser som pukk, grus, eller skum.

Les mer om nedgravde oljetanker på Miljødirektoratets nettsider  

Brenning og dumping søppel

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.

Man kan kun brenne rene materialer dvs. ubehandlet trevirke. Er trevirket malt, beiset eller impregnert må det fraktes til godkjent avfallsmottak. Åpen og ukontrollert brenning av avfall kan gi store utslipp av tjærestoff/polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), dioksiner, og tungmetaller. Dette er helseskadelige forbindelser som kan være kreftremkallende eller som kan forårsake luftveisproblemer. Det er også miljøgifter som ofte har svært lang biologisk nedbrytningstid og som hoper seg opp i næringskjedene. Røykutvikling som er til plage for folk på naboeiendommer er dessuten et utbredt problem!

Ved mistanke om ulovlig bålbrenning ta kontakt med brann- og feiervesenet. 

Ta gjerne bilder/dokumenter dersom du har mulighet til dette. 

Kommunen minner også om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

Les mer om bålreglene  i Norge på Norsk Friluftslivs nettsider

 

Søppel skal ikke dumpes i naturen, men leveres til godkjent avfallsmottak!

Søppeldumping må anses som brudd på forurensningsloven § 7. Kommunen kan utføre tilsyn, pålegge den ansvarlige å iverksette tiltak, og eventuelt ilegge vedkommende tvangsmulkt. 

 

Ved mistanke om ulovlig søppeldumping ta kontakt med fagleder for landbruk og miljø. Ta gjerne bilder/dokumenter. 

marte.lovaas@sorreisa.kommune.no 

93 26 36 89

 

Gratis levering av avfall: 

Man kan levere intil 1000 kg farlig avfall per husstand hos Senja avfall. Dette omfatter maling, lakk, olje, batterier, lysrør, asbest/eternittplater, klorparafin vinduer, etc. 

Elektrisk avfall kan leveres gratis av alle husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement. Det kan også leveres gratis til fohandlere av tilsvarende produkter.

Les mer på Senja avfalls nettsider 

 

 

Grunnforurensning

Miljøgifter i grunnen er ofte forsårsaket av utslipp fra tidligere industri, avfalsfyllinger eller annen næringsvirksomhet. 

Kommunen er myndighet hvis du skal bygge eller grave i forurenset grunn, eller grunn som du mistenker kan være forurenset. Dette er forankret i forurensningsforskrifte Kap. 2. Ved graving må det utarbeides en tiltaksplan som vurderes og godkjennes av kommunen. 

Les mer om grunnforurensning på Miljødirektoratets nettsider

Utslippstillatelse etter forurensningsforskriften

 

Utslipp fra private avløpsanlegg: 

Forurensningsforskriften kap 12. regulerer utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter, og lignende virksomheter med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter.  Alle eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett og som har innlagt vann må ha en godkjent utslippstillatelse. Kravet gjelder uavhengig av om bygningen er tilknyttet privat eller kommunal vannforsyning. Mange private avløpsanlegg i kommunen er gamle og har dermed redusert renseevne. Urenset avløpsvann kan være en smittekilde for mennesker og dyr. I tillegg er utslipp av vann med høye konsentrasjoner av næringsstoffer som nitrogen og fosfor skadelig for miljøet. Som forurensningsmyndighet kan kommunen pålegge anleggseiere å skifte ut sine anlegg og å søke ny utslippstillatelse. Kommunen kan også gi pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsnett der dette er mulig. 

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tids gjeldene regelverk er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i enkeltvedtak bestemme at slike ustlipp er ulovlige etter en fastsatt frist. 

Søknadsskjema for utslippstillatelse og veiledning finner du her 

 

Oljeholdig avløpsvann og etablering av oljeutskiller: 

 

Påslipp til kommunalt nett 

 

 

 

Strandrydding

Sørreisa kommune deltar i strandryddeprosjektet Ren strand i Midt-Troms. Dette er et samarbeid mellom Senja avfall og eierkommunene. Prosjektet finansieres med midler fra Miljødirektoratet. Ryddeaksjonene arrangeres i sommerhalvåret. Lag og foreninger som stiller med ryddelag mottar motivasjonsmidler for innsatsen. Ryddelagene velger selv hvilket tidspunkt de ønsker å rydde, men søknadsfristen til Miljødirektoratet er vanligvis i slutten av januar. Interesserte lag, foreninger, skoleklasser og andre oppfordres derfor til å ta kontakt så tidlig som mulig slik at kommunen har en grov oversikt over hvor mye midler det bør søkes om og hvilke områder som skal ryddes. Ryddelagene får utdelt sekker og hansker, og Senja avfall setter ut og henter containere til avfallet. 

Ta kontakt Marte Synnøve Løvaas dersom du/dere ønsker å delta i årets ryddeaksjon, eller om du har tips til lokaliteter med mye søppel. 

93263689 

marte.lovaas@sorreisa.kommune.no

 

Se også Ren strand i Midt-Troms sine Facebooksider  og ryddenorge.no 

Hageavfall

Dumping av hageavfall i naturen er ulovlig, ettersom det både er i strid med forurensningsloven og naturmangfoldloven. 

Avfallet kan inneholde fremmede plante- og innsektarter som kan utgjøre en trussel mot naturmangfoldet. 

Hageavfall fra husholdninger kan leveres gratis hos Senja avfall  såfremt det kun består av plantemateriale (ikke jord, stein etc.). Hos Senja avfall blir hageavfallet destruert i forbrenningsovn.