Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har som oppgave å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår.

Sørreisa kommune er vertskap for felles barneverntjeneste for kommunene Dyrøy og Sørreisa.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Ved behov samarbeider barnevernet med en eller flere instanser inkludert foreldre/foresatte. Det kan være helsesøster, barnehage, skole, flyktningetjenesten, rus og psykiatritjenesten i kommunen eller eksterne samarbeidspartnere som PPT, BUP, VOP, NAV, familievernkontoret, politi, krisesenteret, mobbeombudet, RVTS eller KoRus Nord. Barneverntjenesten tilbyr ulike former for råd og veiledning, setter inn ulike hjelpe og støttetiltak i hjemmet eller setter i omsorgstiltak utenfor hjemmet.  

 

Meldinger til barneverntjenesten

Barnevernet undersøker meldinger fra offentlige instanser eller privatpersoner, når de omhandler barn og ungdom som kan ha det vanskelig.

Det er ofte foreldrene selv som tar kontakt og ber om hjelp til seg selv og/eller til barna sine. Barneverntjenesten undersøkelser og kan eventuelt gå inn med tiltak også i disse sakene.

Undersøkelsen kan ende med at saken blir henlagt eller at familien får ulike hjelpetiltak. Barnevernet er pliktig til å vurdere og eventuelt prøve ulike hjelpetiltak før eventuell omsorgsovertakelse blir iverksatt.

De vanligste hjelpetiltakene er:

•Råd og veiledning
•Støttekontakt eller leksehjelp
•Besøksfamilie/avlastning til ett eller flere av barna
•Barnehageplass
•Økonomisk støtte til ulike formål som kommer barna til gode
•Miljøarbeider i hjemmet

Dersom du er usikker på om du bør melde en sak til barneverntjenesten, kan du ta kontakt med oss for å diskutere saken anonymt. Det vil si at du ikke forteller navnene på foreldrene eller barna som din bekymring gjelder.

Denne listen er ikke uttømmende, men har eksempler på bekymringer som bør meldes til barneverntjenesten:

 • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Når et barn forteller at det ikke har det bra sammen med sine omsorgspersoner
 • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har rusproblemer
 • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har psykiske problemer
 • Når barnets omsorgspersoner har utfordringer knyttet til oppdragelse og grensesetting av barnet sitt
 • Når du som barnets omsorgspersoner er sterkt bekymret for barnet 

Tiltak utenfor hjemmet;

Dersom ikke hjelpetiltak fører fram, eller at barna lever under slike forhold at hjelpetiltak ikke anses som et alternativ, kan barneverntjenesten igangsette tiltak utenfor hjemmet.

Fylkesnemnda avgjør, med eller uten samtykke fra foreldrene, om omsorgen for barna skal overføres til barneverntjenesten. Dersom omsorgen overføres, er følgende plasseringstiltak aktuelle. Det er Barne- og ungdomshjem, fosterhjem eller andre institusjoner, kollektiv eller beredskapshjem.

 

Helsestasjon / Jordmor

Helsestasjonstjenestens mål er å forebygge sykdom og skade blant barn og unge og fremme barns og unges helse og trivsel.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant barn og unge 0-20 år. Vi har tverrfaglig samarbeid med andre kommunale etater som f. eks barnehage, skole, PPT, fysioterapeut, psykiatritjenesten og barnevern.

På helsestasjonen får barnet tilbud om regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Vi gir råd, helseopplysning og veiledning til foreldre og foresatte vedr barnets utvikling og trivsel. Konsultasjonene gjennomføres av helsesøster, helsestasjonslege og fysioterapeut.

Barnet får tilbud om vaksinasjon jfr. nasjonale retningslinjer.

 

 • Helsestasjonen for barn 0-5 år:
 • Hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Regelmessige konsultasjoner for barn i alderen 0-5 år.
 • Barselgrupper
 • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
 • Oppfølging av barn med spesielle behov.
 • Tidlig Inn - samarbeid rundt gravide og barnefamilier med ekstra utfordringer
 • Helsestasjonen har også disse tjenestene
 • Svangerskapskontroller hos jordmor.
 • Skolehelsetjeneste i grunn- og videregående skole.
 • Helsestasjon for ungdom.
 • Reisevaksinasjon
 • Influensavaksinering, vaksinering til andre grupper.
 • Tuberkulosearbeid.
 • Smittevern.
 • Miljørettet helsevern
 • Helseopplysning, rådgiving og veiledning.

 

Rus og psykiatritjenesten

 • Oppfølging
 • Traumebevisst omsorg

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Sørreisa kommune. Dette innebærer et tett samarbeid med IMDI, aktuelle mottak, og berørte etater i kommunen. Tjenesten har ansvaret for etablering og oppfølging i bolig, iverksetting av introduksjonsprogrammet for personer over 18 år, veiledning om lokalsamfunnet, norske lover og regler, økonomisikring og bistand for å gjøre de selvgående og økonomisk selvstendig.

Se introduksjonsprogrammet.no for å lære mer om mål

 

Legekontor/fysioterapeut/ergoterapeut

Sørreisa er vertskommune for Dyrøy og Sørreisa legekontor.

Kommunen har i tillegg både private og kommunale fysioterapitjenester, samt kommunal ergoterapeut som inngår i samhandling med legetjenesten.

Sørreisa har felles samfunnsmedisinsk tjeneste og kommuneoverlege med 5 andre omliggende kommuner. Tjenestestedet er Finnsnes.

Sørreisa er også med i en intermediær avdeling i samarbeid med de samme kommunene. Avdelingen er et tilbud til innbyggere som trenger øyeblikkelig hjelp og innleggelse, men som ikke krevermedisinsk sykehusbehandling.

Skole / SFO

Skolene i Sørreisa er delt inn i tre avdelinger. Det er to småskoler (1.-4.kl) i hver sin ytterkant av kommunen, og en større skole for 5.-10.kl. i sentrum. Skolene har gjennomført ulike satsinger og kompetanseløft. Eller skal.

 • Skolene og barnehagene har kompetanse på og bruker den digitale ressursen «Jeg vet» på Salaby. Denne nye plattformen skal bidra til å bekjempe vold og overgrep.
 • Zippys venner er et verktøy skolen bruker for å sette barna i stand til;  
 • å mestre dagliglivets utfordringer
 • å støtte andre som har det vanskelig
 • å identifisere og snakke om følelser
 • Den er bygget opp på 6 modeller lærerne kan lose barna gjennom. Det er følelser, kommunikasjon, om å skape og å miste nære vennskap, å takle konflikter, endring og tap og mestring. Lærerne benytter Zippys prinsipper når elever gir uttrykk for følelser, når elever kommer opp i konflikter, når elever gir uttrykk for eller benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier, når elever har prøvd ut nye mestringsstrategier og eller når du snakker med elever om vanskelige temaer.
 • Skolen benytter E-læringsprogrammet «Snakke» som samtalehjelp for den ansatte når den føler bekymring for et barn. Den bidrar til å sette ansatte i stand til å gjennomføre bekymringssamtaler med barn   
 • Skolene har gjennom satsingene på miljøterapeut i skolen og foreldrestøttende tiltak økt kompetanse for å bistå barn – unge og deres familier på et tidligere tidspunkt.

Disse stillingene benyttes som brobygger mellom skole og hjem/foreldre.

 

Se mer om opplæringsloven, lovverk, regelverk på;

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplæring/artikler/lov-og-regelverk-for-skolen/ID2353805


Barnehagene

Barnehagen følger rammeplan for barnehager. Barnehagene i Sørreisa kommune har vært gjennom flere epoker med utvikling, implementering av nye prosjekter, satsingsområder og kompetanseheving. Barnehage er nå inne i den store satsingen IBS gjennom Udir.

 • I 2019 starter barnehagene i Sørreisa et prosjekt i regi av pedagogisk senter «Livsmestring og helse til det beste for barn». Dette er føringer i rammeplan.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.

 

I tillegg har de kompetanse på metodene «Små steg» og «start», dette er systematiske metoder for sosial kompetanse. «Du og jeg og vi to» (Kari Pape) også et verktøy i fht. Sosial kompetanse.

Et kartleggingsskjema som heter «alle med» som bistår i forhold til å kartlegge små barns utvikling. TRAS er et kartleggingsverktøy for å tidlig avdekke språkvansker/utvikling. Snakkepakken brukes hjelpemiddel, følelseskoffert som sosial kompetanse både for å sette barn i stand til å forstå, snakke om og regulere følelser. SMISO (hjertesamling) Har i 2018 gitt Sørreisa kommunes barnehager tilbud om dette kurset som ble gitt til de ansatte. Veldig fornøyd med dette.

I 2018 har barnehagene økt kompetanse på barn og seksuelle overgrep.

Barnehagen ønsker satsing på følgende;

Kompetanseheving i forhold til flere førskolelærer eller andre pedagoger.

 • Kunnskaper i fht. Immigrasjon.
 • Den vanskelige samtalen med foreldre og barn.

Barnehageloven § 1 Formålet

https://www.sorreisa.kommune.no/vedtekter.384018.no.html

https://www.sorreisa.kommune.no/planer.384019.no.html

 

Frisklivssentralen

Kulturskolen og frivillige organisasjoner.

Sørreisa kommune har flere arenaer for barn, unge og familier. De har både idrett, kultur tilbud gjennom musikk, speider og annet.

Frivillighetssentralen er ikke en kommunal tjenesten, men har gjennom tett samarbeid tilbud om alternative lavterskel aktiviteter for brukere innenfor rus – og psykiatri, barneforeldre og eldreomsorgen.