Til alle boligeiere i Sørreisa kommune

Feiertjenesten i Sørreisa og Dyrøy er digitalisert, det vil si at du mottar en SMS på din mobil om at feieren kommer. Du bekrefter også via mobilen, at du har mottatt varslet og du kan også foreslå annet tidspunkt, dersom det foreslåtte tidspunkt ikke passer.

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Under et tilsyn sjekker vi skorstein fra bunn til topp, påkoblet ildsted, samt røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.

Informasjon om feiing

Vi skal etter lovverket tilby feiing og tilsyn etter behov ut fra en risikovurdering. Det er brannvesenets feiere som vurderer behovet, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, omfang og art.

Vi har i løpet av 2019 registrert at en del takstiger ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Vi ønsker derfor å spesifisere hva som skal til for at vi skal få trygge og sikre arbeidsforhold.

Det er huseieren sitt ansvar å sørge for at tilkomst til skorsteinen for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

For at feierens arbeidsplass skal være sikker og feiing fra tak skal kunne gjennomføres på en trygg måte, trenger vi din hjelp:

 

  • Du må påse at stigen opp til tak er av godkjent kvalitet, (f.eks. en vanlig aluminiumsstige) og at takstigen er montert etter monteringsanvisning, (gjelder ikke feiing fra loft).
  • Der hvor det er feiing fra tak, skal det alltid være fastmontert takstige. Takstiger skal enten være montert i bærende konstruksjoner oppe og nede, eller bestå av enkle trinn montert etter monteringsanvisning.
  • Byggevarefirma og leverandører av takstigemateriell vil kunne gi anvisninger om hvilke stigeprodukt som passer best på ditt hus.
  • Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform av treverk er ikke en godkjent løsning.
  • Innfestingsmetoder med kjetting, tau eller patentbånd samt takstiger som henger over møne er ikke godkjente løsninger.

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Sørreisa og Dyrøy har felles feiertjeneste som ble opprettet i 1999. Feiertjenesten er administrert av brannsjefen og organisert av varabrannsjefen i Sørreisa. 

Feiing og tilsyn høre under forebyggende avdeling i brannvesenet, og har sine lovpålagte arbeidsoppgaver regulert i Brann og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging.

I Sørreisa og Dyrøy kommune blir feiing og tilsyn gjennomført etter behovsfeiingsprinsippet, dette er et krav som Forskrift om brannforebygging utgitt 01.01.2016 stiller. Det vil si at hyppigheten på hvor ofte en skorstein skal feies, om det blir årlig, hvert andre år, eller enda skjeldnere reguleres etter fyringsmønster, mengde og type sot. Vurderingen som blir gjort av feieren, legges inn i et dataprogram slik at det kun blir sendt ut feievarsel til de boliger som ligger inne i forhold til den vurderte årsfrekvens. Feievarslet blir sendt som SMS til huseiers mobil, med link til Min Eiendom

I forskrift om brannforebygging stiller det også krav til at det skal gjennomføres tilsyn med piper og ildsteder i private boliger og her opererer forskriften med en frekvenskravet på private boliger på hvert 4.

Forebyggende avdeling er etter Forskrift om brannforebygging også pålagt oppgaven med å gjennomføre feiing og tilsyn med hytter og fritidsboliger, her gjøres også en behovsvurdering i forhold til hyppigheten.

Feie og tilsynsavgift vedtas av kommunestyret en gang i året. For nærmere opplysning om avgiften størrelse se kommunens betalingsregulativ.