Det er fastsatt priser, avgifter, gebyrer innen følgende områder:

Hele betalingsregulativet kan lastes ned her:

Betalingssatser barnehage

Opptaksnemnda tildeler kun hele og halve plasser, men barnehagene kan deretter (hvis kapasitet) tildele andre oppholdsstørrelser direkte.

Deltidssatser er beregnet på følgende måte: fullpris* %-plass + deltidstillegg på kr 250,-.
 

Kostbetaling

Det er foreldreutvalget i hver enkelt barnehage som vedtar nivå kost. Kost skal være til selvkost.
Beløpet reduseres forholdsvis ved mindre %-plass.
 

For sen henting​

Dersom et barn blir hentet for sent, det vil si etter barnehagens stengetid, vil det etter andre gangs for seint-henting vil det bli krevd ekstra betaling. Ved fjerde gang for seint hentet, vil oppsigelse bli vurdert jf vedtektene. 

Betalingssatser SFO skolfritidsordningen

Skolefritidsordningen er inndelt i følgende priskategorier;

 • Hel plass
 • Hlav plass
 • 6-timersplass
 • Enkeltdag.
 

Betalingssatser kulturskole og bilbliotek

Betalingsregulativet for kulturskolen er delt inn i følgende kategorier;

 • Elevplass
 • Tangentinstrument leie
 • Øvrige instrumenter leie

Biblioteket har betalingsregulativ for purring på manglende innleverte bøker, samt tap av bøker mv. som er lånt ut fra dem.

 

Betalingssatser pleie og omsorg

Betalingsregulativet for helse og omsorg, er delt inn i følgende katoegorier;

Mat

 • Salg av middager, hel porsjon
 • Salg av middager, halv porsjon
 • Kostpakke beboere i omsorgshybler *
 • Bringing av mat hjem til øvrige

* Ved forhåndsmeldt fravær utover minst 7 dager per månedlige fakturaperiode, gis det fradrag i månedsbetalingen.

Trygghetsalarmer

 • Leie av trygghetsalarm

Hjemmehjelp 

Denne satsen er beregnet etter husstandens netto inntekt. 

Opphold i institusjon

 • Korttidsopphold pr. døgn
 • Dag og nattopphold
 • Langtidsophold: Bunnfradrag, hvor antatt beløp gis med 3/4 av 1G pr. 1,5 året før vederlagsberegningen * renten for 3-årige statsobligasjoner med påslag av 1 %
 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er inndelt i følgende kategorier;

 • Kommunale vannverk
 • Kommunale avløp
 • Renovasjon
 • Feiing
 • Leiepriser skolebygg
 • Leiepriser idrettshall
 • Leiepriser svømmehall
 • Leiepriser kulturhuset
 • Leiepriser omsorgshybler
 • Leiepriser omsorgsleieligheter mv.
 • Leiepriser kommunehuset
 

Betalingssatser byggesaker

Gebyrene har hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-1.

Betalingsregulativet for byggesaker er delt inn i følgende kategorier;

 • Tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak
 • Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen og ulovlighetsoppfølgning
 • Eiendomsopplysninger mv.
 • Tvangsmulkt
 • Avfallsplaner for bygge- og anleggsavfall
 • Reguleringsplaner

 

5.  RETNINGSLINJER
 
5.1     Beregningsgrunnlag
Norsk Standard, jfr. T-1459, legges til grunn ved beregning av bruksareal med unntak av areal for balkonger, terrasser og overbygde utearealer når det gjelder gebyrets størrelse. Gebyrsatsen er i hht. tidspunktet for innleverte dokument. Denne reguleres oppad til nærmeste 50,00 kr pr. 01.01. i hht. konsumprisindeks pr. 15.10. Gjelder ikke pkt. 4.
 
5.2     Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter Plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle blir avslått, men med fratrekk på 50 % av gebyr. Det samme gjelder dersom tiltakshaver ikke iverksetter eller stanser et arbeid. Ved for sent innbetaling av gebyr, gjelder samme retningslinjer som for innkreving av kommunale avgifter.
 
5.3     Betalingspunkt med evt. tillegg
Gebyr etter Pbl. faktureres tidligst når vedtak er fattet med 14 dagers betalingsfrist. Dersom kommunen må innhente ekstern fagkyndig bistand, skal dette skje i samråd med tiltakshaver. Evt. ekstra kostnader som påløper kommunen skal dekkes av tiltakshaver.
 
5.4     Redusert gebyr
Når særlig grunn foreligger, kan Rådmannen etter søknad redusere gebyret.       Søknad om nedsettelse av gebyr, utsetter ikke betalingsfristen. Personlige / sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
 
5.5     Klage
Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Kommunestyret og kan ikke påklages. Anvendelse av regulativet kan i hht. Forvaltningsloven påklages til Fylkesmannen i Troms for saker etter Plan og bygningsloven
 

Gebryer for arbeid etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16)

 1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
 2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
 3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon
 4. Oppretting av anleggseiendom
 5. Registrering av jordsameie
 6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
 7. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
 8. Grensejustering
 9. Arealoverføring
 10. Klarlegging av eksisterende grense