Den kommunale fysioterapitjenesten har arbeidsområdet sitt knyttet opp mot sykehjem, helsestasjon, skole, barnehage eller hjemmebehandling for de som ikke har mulighet til å benytte seg av andre tilbud. For de øvrige som trenger behandling hos fysioterapeut, vil behandlingen gis hos fysioterapeutene ved Sørreisa tøy og bøy.

Sørreisa kommune har ergoterapeut som bidrar med ulike forebyggende og mestringshevende tiltak.

 

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten er rettet mot:

  • personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 
  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening.  

Tjenesten skal også formidle og tilpasse hjelpemidler.

Læring og mestring

En god helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og skade rammer oss.

I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon, og bli styrket i å håndtere helseutfordringene på en god måte for seg selv og sine.

Brukermedvirkning er en forutsetning for all lærings- og mestringsvirksomhet. Et godt samarbeid mellom brukere og fagpersonell om lærings- og mestringstilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt.

Eksempler på lærings- og mestringstilbud kan være;

  • Individuell undervisning av brukere, pasienter og pårørende knyttet til medisinsk behandling
  • Gruppetilbud utformet for definerte målgrupper, f.eks. «Pårørendeskole»
  • Støtte til endring av levevaner som for eksempel i frisklivssentraler, røykeslutt og/eller kostholdsveiledning
  • Likepersonsamtale / -gruppe

Les mer om lærings- og mestringstjenester her (https://mestring.no/)