Norsk rødliste for arter

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er i ferd med å dø ut fra Norge

I sørreisa er det blandt annet registrert observasjoner av horndykker (sårbar), svartand (sårbar), fjellkurle (nær truet), marisko (sårbar) , og gråkrans (nær truet)

 

Utvalgte naturtyper

I sørreisa har vi flere kalksjøer, som er naturtype med et særlig vern i henhold til forskrift om utvalgte naturtyper

Kalksjøer er innsjøer, tjern, og dammer som er naturlig påvirket av kalk. De er unike levesteder for flere sjeldne og kalkkrevende arter.

Du kan lese mer om kalksjøer på miljøstatus.no 

Naturbase og artsobservasjoner.no

For å finne informasjon om hvilke arter og naturtyper, verneområder mm. som finnes nær deg kan du benytte Naturbase

Artsobservasjoner.no kan benyttes til å registrere egne observsjoner 

Trusler mot naturmangfold

Ifølge miljøstatus.no er den viktigste årsaken til tap av naturmanfold at artenes leveområder blir forringet eller går tapt som følge av endret arealbuk. Klimaendringer, forurensning, høsting og pårvirkning fra andre arter (norske og fremmede) gir også tap av naturmangfold. 

Fremmede arter

Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. 

En betydelig andel av artene på listen er planter som forviller seg fra hager, tromsøpalmelupinarter, kjempespringfø og Parkslirekne er eksempler på slike arter. De er svært konkuransedyktige og fortrenger stedegne arter. Enkelte arter kan også være giftige for mennesker og dyr. Når disse artene først har etablert seg er det svært ressurskrevende (og i mange tilfeller nesten umulig) å bli kvitt dem. Det mest effektive tiltaket mot slike arter er derfor å forhindre videre spredning. Ved mistanke om funn av fremmede arter kan biler og beskrivelse av voksested sender fagleder landbruk på e-post.