Kommunens ansvar og rolle

Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner som forsyninger av vann, avløpshåndtering og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kommunens plikter innen samfunnssikkerhet og beredskap følger av bestemmelsene i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Beredskapsplanverk

ROS analyse 

Kommunen har kartlagt relevant risiko og sårbarhetsanalyse innenfor kommunens geografiske område i ROS Sørreisa 2022. Analysen bygger på "FylkesROS for Troms og Finnmark og viser både hvilke og hvordan uønskede hendelser som kan oppstå og utfordre Sørreisa kommune. 

Relevante hendelser som kan oppstå er kategorisert i henhold til: 

Naturhendelser som smitteutbrudd, ekstremvær, skred etc., 
Store ulykker som områdebrann, transportulykker, svikt i vannforsyning,
Tilsiktede hendelser 

 

Beredskapsplaner 

På bakgrunn av ROS Sørreisa 2022 har kommunen utarbeidet beredskapsplaner som skal benyttes dersom det skjer uønskede hendelser. Kommunens samla beredskapsplanverk omhandler blant annet etablering av kriseledelsen, psykososialt kriseteam, krisekommunikasjon og befolkningsvarsling, samt evakueringsplan. 

 

Oppfølgingsplan 

Kommunen har stort fokus på sikkerhet og beredskap, og har utarbeidet en plan for hvordan kommunen skal jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet.

Planen skal bidra til at Sørreisa kommune er trygg, god og sikker for innbyggerne våre. 

Øvelser

Kommunen er pålagt å øve overordnet beredskapsplan minimum annen hvert år. Sørreisa kommune deltar i både planlegging og gjennomføring av relevante øvelser i kommunen. Øvelser skjer i samarbeid med interne og eksterne samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører.

Gjennom øvelser tester og videreutvikler kommunen  sine beredskapsplaner og kriseorganisasjon, gir opplæring til de som inngår i kommunens kriseorganisasjon og avdekker styrker og svakheter i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kommunen evaluerer alle øvelser for å sikre at læring tas med i det videre samfunnssikkerhetsarbeidet. 

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krise- og krigshandlinger. Ved å trykke på lenken her finner du mer informasjon om tilfluktsrom. 

Tilfluktsrom er plasserte i de områdene der man regner med at behovet er størst. 

Noen større bygg har private tilfluktsrom. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret har oversikt over private tilfluktsrom. 

 

Offentlige tilfluktsrom

Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige tilfluktsrom. 

Sørreisa har ett offentlig tilfluktsrom. Tilfluktsrommet har begrenset plass og skal brukes av innbyggere som oppholder seg i nærheten dersom et varsel om å søke tilflukt kommer. 

Ved en aktuell situasjon varsler sivilforsvaret med sirener "Viktig melding - lytt på radio" og "flyalarm" ved hjelp av signal. Du kan lese mer om signalene på Sivilforsvarets sider.