Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan motta. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist to ganger i året. Man søker om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. 

Kommunen behandler søknaden og veileder søkere. 

Elektronisk søknadsskjema

Mer informasjon finnes på landbruksdirektoratets nettsider

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen mottar og behandler søknader om tilskudd. Sørreisa kommunes tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket finner du her 

Sørreisa har fått tildelt en pott på 80 000 kr. Søknadsfrist er 1. mai. 2022. 

 Elektronisk søknadsskjema ligger på Altinn. 

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Det kan gis tilskudd til miljøtiltak utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift. 

For å få innvilget tilskuddet må tiltaket gjennomføres på en landbrukseindom, og det må foregå produksjonstilskuddsberettiget drift på eiendommen. 

Les mer om SMIL på Landbruksdirektoratets nettsider

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL-midler 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Kommunen behandler søknader om drenering. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere har vært grøftet kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte areal kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke har vært grøftet tidligere. 

Sørreisa har fått tildelt en pott på 20 000 kr. Søknadsfrist er 1. mai 2022. 

 

Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:

Systematisk grøfting: Drenering med en bestemt avstand mellom grøftene som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet. 

Profilering: Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet. 

Omgraving: omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevnen.

Annen grøfting (usystematisk grøfting): Usystematisk og tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet. 

Avskjæringsgrøfting: Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra ovenforliggende arealer og inn på jordbruksarealet. 

 

Elektronisk søknadsskjema 

Les mer om drenering på Landbruksdirektoratets nettsider 

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Alle landbruksforetak kan søke om tilskudd til miljøtiltak på egen gård eller på leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram og en veileder medoversikt over tiltak som man kan få tilskudd til å utføre. Som et ledd i det nasjonale vannregionarbeidet har Sørreisa fokus på tiltak som gir bedre vannkvalitet.

For mer informasjon se Statsforvalterens nettsider om RMP

Elektronisk søknadsskjema 

Erstatning for klimabetingede skader

Jordbruksforetak kan få erstatning i forbindelse med klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon som det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Elektronisk søknadsskjema

Les mer om erstatning for klimabetinget avlingssvikt på Landbruksdirektoratets nettsider

Tidligpensjon i jordbruket

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år kan få tidligpensjon. Det blir stilt krav til intekt i en referanseperiode på fem år. Det gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Det er også en forutsetning at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. 

Søknadsskjema 

Les mer om tidligpensjonsordningen på Landbruksidirektoratets nettsider 

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet i teorien kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret. 

Elektronisk søknadsskjema

Les mer om statens naturskadeordning 

Tilskudd til rovvilttiltak

Det er Miljødirektoratet som administrerer disse ordningene. Det omfatter blant annet akutte forebyggende tiltak, erstatning for sau drept av fredet rovvilt, konfliktdempende tilitak, mm. 

For mer informasjon se Miljødirektoratets søknadssenter

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Ordningen skal fremme god beitebruk gjennom infrasstruktur i beiteområdene. Kommunene overtok forvaltningsansvaret for ordningen i 2020, og man kan både få tilskudd til faste installasjoner og planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av tilskudd

Du kan lese mer om ordningen på landbruksdirektoratets nettsider