§ 1 Omfang

Vedtektene gjelder for de barnehagene som eies og drives av Sørreisa kommune.

§ 2 Rammeverk og formål

 1. Barnehagene skal drives i samsvar med bestemmelser gitt i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven), med forskrifter og til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av departementet.
 2. De kommunale barnehagene drives etter intensjonene i kommuneplanen og øvrige kommunale vedtak som angår kommunens virksomheter.

§ 3 Eierforhold og forvaltning

 1. Sørreisa kommune eier og leier barnehagebygg og står ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.
 2. Overordnet ansvar for de kommunale barnehagene i Sørreisa tillegges rådmannen.
 3. Enhetsleder for barnehagene har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for sin enhet og rapporterer til rådmannen. 
  Enhetsleder har ansvaret for at barnehagene drives etter lov, forskrifter og rundskriv fra de sentrale myndigheter, samt kommunale retningslinjer og vedtak.
 4. Barnehagene har felles pedagogisk- psykologisk rådgivingstjenester med grunnskolen.

§ 4 Barnehagens areal

 1. Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler.                                                                                                    
 2. Barnehagenes norm for netto leke- og oppholdsareal er 4,0 m² pr. barn fra 3 år og oppover og 5,5 m² pr. barn under 3 år. Som leke- og oppholdsareal inne menes det nettoareal som faktisk er disponibelt for barnas aktiviteter.
 3. Antall plasser i den enkelte barnehage beregnes i hht arealnorm og godkjent leke- og oppholdsareal.

§ 5 Foreldreråd

 1. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et foreldreråd består av alle foresatte i barnehagen jfr. Barnehageloven § 4. Rådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
 2. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

§ 6 Samarbeidsutvalg

 1. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens innhold og drift.
 2. Utvalget skal bestå av representanter fra foreldre/foresatte, ansatte og eier. De nevnte grupperinger velger sine representanter og skal være likt representert slik:
 • En representant hver i barnehager med færre enn 20 barn.
 • To representanter hver i barnehager med flere enn 20 barn.
 1. Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. I kommunale barnehager sitter eierrepresentanten(e) for valgperioden. Representantene sitter inntil ny representant er valgt.
 2. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.   
 3. Enhetsleder innkaller til barnehageårets første møte.
 4. Enhetsleder har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.
 5. Ved avstemming, har hver representant en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 6. Samarbeidsutvalgets oppgaver: 

           1) Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.

           2) Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

           3) Samarbeidsutvalget har rett til å påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet dersom barnehagen ikke drives innen de rammene som settes av gjeldende lover,     
               forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

           4) Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.

9. De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 44.

§ 7 Opptak

 1. Det kan søkes om hel eller halv plass. Hel plass utgjør 45 timer per uke, det vi si 9 timer per dag. I særlige tilfeller kan det etter søknad åpnes for andre løsninger. Enhetsleder avgjør søknaden.
 2. søknadssfrist for overflytting til annen barnehage er 1. februar.
 3. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.
 4. Søknad om barnehageplass og søknad om overflytting skjer via elektronisk søknad på kommunens digitale løsning for søknadsbehandling.
 5. Barn som tildeles plass beholder plassen til 31. juli det året arnet fyller 6 år eller til plassen sies opp. Barn som får innvilget søknad om utsatt skolestart må bekrefte skriftlig at de ønsker barnehageplassen videre.​
 6. Styrerne innstiller til egen barnehage.
 7. Hovedopptak skjer i samordnet opptak, med barnehageansvarlig og samtlige godkjente barnehager i kommunen jf. barnehageloven §17.
 8. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser i en bestemt barnehage, legges følgende kriterier til grunn ved fordeling av barnehageplasser:
  1. Barn med rett til prioritet til plass etter barnehagelovens § 18:
   1. Barn med nedsatt funksjonsevne: Dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av et opphold i barnehagen. (jf § 18 i barnehageloven)
   2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
  2. a) Barn som er minoritetsspråklig. Minoritetsspråklig barn defineres her som barn der begge foreldre/enslig forsørger har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
   b) Barn med dokumentert behov for spesialpedagogisk hjelp i hht § 31 i barnehageloven. 
  3. Barn der det er ekstraordinære belastninger i hjemmet dokumentet av faglig instans (barnevern, helsesøster, lege, BUP).
  4. Barnet har ett år igjen til skolestart.
  5. Barnet har søsken i barnehage.
  6. Enslig forsørger eller student/mye alene om daglig omsorg.
  7. a) Barnet har foresatte som er registrert som arbeidssøkere.
   b) Barnet har foresatte som begge er i arbeid eller under utdanning.
  8. Barnegruppens alders- og kjønnssammensetning.
 1. Overflyttingsopptak gjelder barn som har barnehageplass per 1. februar, som ønsker å bytte barnehage og hvor det er søkt innen fristen 1. februar.  Ved søknad om overflytting vurderes barna etter de samme opptakskriterier som andre søkere. Foresattes ønske om barnehageskal i henhold til barnehageloven tillegges vekt.
 2. Klagerett
  I «Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak» § 6 har søker klagerett
 •  Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.
 •  Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klager rettes til Sørreisa kommunes barnehagemyndighet senest 14 dager etter melding om opptak. Dersom kommunen ikke finner grunnlag for omgjøring av vedtak, oversendes
klagen til kommunens klageinstans, Formannskapet, for endelig behandling.

 1. Dersom søker bevisst har oppgitt uriktige opplysninger i søknaden, og dette har medført at man urettmessig har fått barnehageplass, kan tildeling av barnehageplass trekkes
  tilbake.
 2. Ventelisteoppdatering
  Søkere som ikke har fått tilbud om barnehageplass eller ikke har fått tilbud om overflytting må bekrefte at de fortsatt ønsker å stå som søker når de mottar
  ventelisteoppdatering. Melding om oppdateringen sendes ut elektronisk i desember/januar hvert år.
 3. For å ha rett til barnehageplass, må barnet være bosatt i kommunen senest ved oppstartstidspunkt for tildelt barnehageplass.
 4. Ved flytting ut av kommunen, skal plassen sies skriftlig opp. Det er en måneds oppsigelsestid, fra dato til dato. Plassen disponeres i oppsigelsestiden og det skal betales
  for plassen i oppsigelsestiden.
 5. Forutsatt at det er ledige plasser etter at alle med rett til plass har fått tilbud om plass ved hovedopptaket, settes det av to helplasser som tildeles utfra kommunens behov i
  forbindelse med rekruttering av fagpersonell. Plassene holdes av inntil 1.feburar påfølgende år, og rådmannen avgjør eventuelt opptak i disse plassene.

§ 8 Oppsigelse og permisjon

 1. Barnehageplassen kan sies opp med minimum en måneds varsel. Dette gjøres gjennom kommunens digitale løsning for søknadsbehandling og oppsigelser. Plassen disponeres i oppsigelsestiden og det skal betales for plassen i oppsigelsestiden. Ved skolestart skal ikke plassen sies opp, da plassen opphører automatisk 31.07 det året barnet fyller 6 år.
 2. Etter søknad kan det gis permisjon for et helt eller for et halvt barnehageår. Barnehageåret deles ved årsskiftet. Det gis normalt ikke permisjon fra plass før etter at barnet har vært i barnehagen i ett halvt år. Det gis ikke sammenhengende permisjon i mer enn ett år. Permisjon, etter at barnet har vært i barnehagen i ett halvt år, kan gis på følgende kriterier:

a) svangerskapspermisjon
b) midlertidig fraflytting fra kommunen inntil ett år
c) andre viktige velferdsgrunner

       3. Dersom en har hel plass, kan det gis permisjon fra deler av plassen dersom det lar seg løse praktisk og økonomisk.

§ 9 Åpningstid og ferie

 1. Hovedutvalg for levekår fastsetter åpningstiden for den enkelte barnehage etter at samarbeidsutvalgene har uttalt seg.
 2. Barna kan være i barnehagen inntil 9 timer pr. dag, mandag til fredag. 5 dager i uken. Den enkelte barnehage gir nærmere opplysninger om daglig åpningstid. Barnehagene er stengt på helligdager. Julaften og nyttårsaften er barnehagene stengt. Onsdag før påske stenger barnehagen kl 12.00.
 3. I tiden mellom jul og nyttår og i påskeuka, kan enhetsleder redusere åpningstiden. Dette gjelder likevel kun dersomsamtligebrukere er forepurt, og det ikke er meldt behov for full åpnintgstid.                        Barnehagene er stengt to uker om sommeren: uke 29 og 30.
 4. Barna skal ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av kalenderåret. Minimum tre uker skal avvikles sammenhengende i perioden 1. juni til og med 15. august. Den 4. ferieuken kan tas ut som enkeltdager og skal varsles minimum en uke i forkant. Kurs og planleggingsdager, da barnehagen er stengt, regner ikke som feriedager.

  Foresatte skal innen 25. april gi skriftlig melding til barnehagen om når barna skal ha ferie. Enhetsleder kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om ferieperiodene dersom det foreligger særlige grunner. Det må sendes en begrunnet søknad innen 25. april det aktuelle året.

§ 10 Betaling

 1. Kommunestyret fastsetter betalingssatser for oppholdet. Betaling av kostpenger kommer i tillegg til den fastsatte maksimalgrensen for foreldrebetaling.
 2. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned som kompenserer for barnets 4 uker ferieavvikling.
 3. Søskenmoderasjon i foreldrebetaling er 30 % for barn nr. 2. Fra og med barn nr. 3 er det ikke foreldrebetaling. Moderasjon gis bare for søsken med samme bostedsadresse i henhold til folkeregisteret.
 4. Kommunen har ordning som tilbyr redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og 20 timer gratis kjernetid per uke for to-, tre-, fire og femåringer i husholdninger med samlet personinntekt under inntektsgrense fastsatt av Stortinget jf forskrift om foreldrebetaling.
 5. Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved fravær. Dette gjelder også ved avvikling av ferie i løpet av barnehageåret. Ved uforutsette hendelser kan det søkes om betalingsfritak. Det må legges fram dokumentasjon. Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikkke er sagt oppskriftlig med en måneds varsel.
 6. For sein henting av barn medfører overtid. Etter 2. gangs for sein henting av barn utstedes det et krav i henhold til gjeldende betalingsregulativ. Etter 4. gangs for sein henting vurderes oppsigelse av barnehageplassen for resten av barnehageåret.
 7. Dersom barnehageavgiften ikke er betalt innen fristen kommunen si opp barnehageplassen. Innfordring av barnehageavgifter skjer etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 8. Dersom barnehagen må stenge sammenhengende utover tre dager på grunn av ekstraordinære hendelser som f.eks. bygningsmessige vansker eller streik, gis det refusjon i foreldrebetaling fra fjerde dag.
  Dersom barnehagen må redusere åpningstiden på grunn av uforutsette hendelser som vil påvirke drift, f.eks. mangel på personal/vikarer, gis det reduksjon i foreldrebetaling når summen av antall timer utgjør mer enn tre dager. Det gis reduksjon for det antall timer som overstiger tre dager. Reduksjonen beregnes ut fra gjeldene betalingssats for barnehageplass.
  Betaling av kost reduseres tilsvarende.
  Sørreisa kommune er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap de foresatte kan påføres som følge av at barnehagen midlertidig stenger på grunn av uforutsette hendelser. Dette gjelder bl.a. tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til alternative tilsynsordninger for barn».

§ 11 Helsebestemmelser

 1. Før et barn begynner i barnehage skal det legges frem erklæring om barnets helse jamfør barnehageloven § 50.
 2. Syke barn skal ikke være i barnehagen. I tvilstilfeller avgjør styrer om et barn ikke kan være i barnehagen på grunn av sykdom. Ved mistanke om alvorlige epidemier eller annen umiddelbar helsefare, avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og om foresatte må underrettes.

§ 12 Forsikring

Sørreisa kommune oppretter kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for den tida barna oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også turer og andre arrangement utenfor barnehagen som personalet står som leder for.

§ 13 Erstatningsansvar i tingsaker

Etter avtale med barnehagepersonalet kan barn ta med enkelte personlige eiendeler i barnehagen, men barnehagen kan ikke stå ansvarlig for tap eller skade av/på disse eiendelene. Bare i unntakstilfeller vil tingskader forvoldt av barn bli erstattet av kommunen.

§ 14 Internkontroll

Hver enkelt barnehage skal utarbeide retningslinjer for interkontroll, ut fra bestemmelser i barnehageloven og kommunens fastsatte regler om internkontroll.

§ 15 Dispensasjon fra bestemmelsene

Levekårsutvalget kan i spesielle tilfeller fravike bestemmelsene i vedtektene, når særlige grunner tilsier det. Vedtaket skal i hvert tilfelle begrunnes.

§ 16 Ikrafttredelse

Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.01.2021, revidert 23.02.2023