Mål for tjenesten

Hjemmetjenesten skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet, og legge til rette for egenmestring for å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tildeling av tjenester

All tildeling av tjenester fattes ut fra en individuell behovsvurdering i dialog med tjenestemottaker. 

Tjenesten yter hjemmesykepleie og praktisk bistand. I tillegg betjenes trygghetsalarmer.

Tjenestetilbud

Hjemmesykepleie består av hjelp til personlig stell og pleie, medisinsk oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning i egenmestring og respons på utløst trygghetsalarm. 

 

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finnes her