Samtykkeerklæring benyttes i tverrfagelig team i Sørreisa kommune (konsultasjonsteam)

Samtykket er fotrinnsvis ment benyttet for de kommunale tjenestene som;
Skole (skolefritidsordning), barnhage, helsestasjon/skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, rus og psykiatritjenesten, legetjenesten og Nav.

I tillegg vil frivilighetssentralen, lag og foreninger kunne bruke skjemaet som verktøy for å bistå barn, unge og familier. Samt eksterne samarbeidspartnere som PPT,
familiekoordinator, familievernkontoret, Bup og andre.

Last ned samtykkeerklæring her