Sørreisa frivillige brannvesen ble opprettet 28.03.62 og besto av 23 mann pluss 6 reserver, i dag består beredskapsavdelingen av 21 fast ansatte i deltidsstillinger. Beredskapsavdelingen holder til på brannstasjon i Øyjordveien 27, hvor brannmester også har sitt kontor.Beredskapsavdelingen er 1 av de 2 lovpålagte avdelinger som brannvesenet deles opp i, og har som primæroppgave å sørge for at kommunen er i stand til å takle brann, ulykker og andre uønskede hendelser.

Beredskapsavdelingens oppgaver er styrt av brannvernloven § 1

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre aktuelle ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Brannmester har det daglige ansvaret for driften av brannstasjon med biler og annet utstyr, og er mannskapenes nærmeste overordnet.

Sørreisa brannvesen er i dag oppsatt med følgende kjøretøy:

 • 1 Mannskapsbil m/utstyr
 • 1 Røykdykkerbil m/utstyr
 • 1 Tankbil 14000 liter vann
 • 1 Vaktbil
 • 1 Kombinasjonsbil
 • 1 ATV Polaris 6x6

Roller/oppgaver og organisering av Sørreisa brannvesenet:

 • Brann og beredskapssjef i vaktturnus
 • Brannmester i vaktturnus
 • 4 Utrykningsledere/befal i vaktturnus
 • 5 Sjåfører i vaktturnus
 • 11 røykdykkere
 • Øvrige mannskaper

I tillegg til å beredskapen i forhold til brann, ulykker og farlig gods har brannvesenet også beredskapsoppgaver i forhold til:

 • IUA/ Oljevern
 • Førstehjelp/Akutthjelp
 • Overflateredning