Barnehagen har inkluderende barnehage- og skolemiljø som satsningsområde. Det er i hovedsak personalets kompetanse som styrkes gjennom denne satsingen. Målet er å fremme trygge lekemiljø og forebygge krenkelser og mobbing blant barna.

Ferdinand barnehage sikter mot å være en barnehage med fokus på at barna skal bli glade i naturen, og få gode erfaringer og glede av å gå tur. Vi skal bli kjent med nærmiljøet, og med nærhet til både skogen og fjæra har vi store muligheter til gode naturopplevelser, og å få oppleve naturen som arena for relasjonsbygging, lek og læring.

Naturen er en viktig arena for å bygge relasjoner, vennskap og sosial kompetanse. Personalet kommer tettere på barna og har større mulighet til veiledning om hvordan vi skal snakke og være mot hverandre.

Gjennom gode naturopplevelser styrkes barnets fysiske og psykiske helse. Engasjert personal på tur bidrar til barnas trivsel, livsglede og følelse av mestring.