Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

 

NMSK-ordningen dekker blant annet følgende tiltak: 

Skogkultur 

 • Planting nyanlegg
 • Markberedning
 • Avstandsregulering i lauvskog
 • Lauvrydding i barskog
 • Tynning i barskog
 • Stammekvisting, barskog
 • Stammekvisting lauvskog
 • Skjøtsel av skog i kantsoner/kulturminner

 

Miljøtiltak i skog

 • Skjøtsel for å ivareta/utvikle miljøverdier
 • Avstå fra hogst eller legge om drifta
 • Unngå vegbygging i villmarksprega områder

 

Andre tiltak

 • Ekstra skogkultursatsing, oppsøkende virksomhet
 • Fellestiltak for økt avsetning av virke
 • Fellestiltak for bioenergi

Vegbygging

 • Traktorvei
 • Skogsbilvei

 

NB! ved søknad om veiprosjekt stilles det krav om bruk av godkjent veiplanlegger 

Skogbruksplanlegging

 • Skogbruksplanlegging
 • Miljøregistreringer i skog (MIS)

 

Kommunale retningslinjer for tildeling av NMSK-midler 

 

For mer informasjon om NMSK-ordningen se landbruksdirektoratets nettsider:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd 

Skogfond

I henhold til forskrift om skogfond har skogeier plikt til å sette av 4-40 % av skogsvirkets bruttoverdi i eiendommens skogfond ved hogst. 

Skogfondet skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Skogfond følger eiendommen og gir skattefordel. 

Les mer om skogfond på landbruksdirektoratets nettsider 

Hogst

All skog i Troms er definert som vernskog. All hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes til kommunen seinest tre uker før hogsten skal settes i gang. 

Flytskjema for hogst: 

1. Melding om hogst 

Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog blir sendt til kommunen. Kommunen har ansvar for at skogeier leverer hogstmelding og skal behandle den. 

Skjema for melding av hogst i vernskog finner du her 

Mer informasjon finner du her

2. Aktsomhetsvurdering 

Skogeier er pliktig til å ta miljøhensyn under hogst jfr. forskrift om bærekraftig skogbruk § 3 og naturmangfoldloven § 6. Ved salg av virke krever tømmerforordningen at det skal gjennomføres aktsomhetsvurdeing av hver enkelt skogsdrift og at all informasjon skal tas vare på i fem år.

Vedlagt er et hjelpeskjema som kan brukes for å få med de viktigste momentene som må inngå i eb aktsomhetsvurdering. 

Skjemaet forutsetter at det foreligger dokumentasjon om: 

 • Skriftlig hogstkontrakt mellom skogeier og virkeskjøper
 • Melding om hogst
 • Dokumentasjon på sjekk av miljøinformasjon

3. Rapportering av virkesomsetning og trukket skogfond 

All hogst for salg skal innmeldes til Landbruksdirektoratets database for virkesomsetning og trukket skogfond jfr. forskrift om skogfond § 9. 

 • Dersom skogeier hogger i egen skog og produserer