Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Dersom du planlegger nybygging/opprusting av skogsvei, skogkulturtiltak, eller miljøtiltak i skog i 2021 må du melde inn kostnadsestimat for tiltaket til kommunen innen 1.november 2020. Du kan enten sende en skriftlig henvendelse på mail til julia.holmberg@sorreisa.kommune.no eller ta kontakt på telefon 91689621

NMSK-ordningen dekker blant annet følgende tiltak: 

Skogkultur 

 • Planting nyanlegg
 • Markberedning
 • Avstandsregulering i lauvskog
 • Lauvrydding i barskog
 • Tynning i barskog
 • Stammekvisting, barskog
 • Stammekvisting lauvskog
 • Skjøtsel av skog i kantsoner/kulturminner

 

Miljøtiltak i skog

 • Skjøtsel for å ivareta/utvikle miljøverdier
 • Avstå fra hogst eller legge om drifta
 • Unngå vegbygging i villmarksprega områder

 

Andre tiltak

 • Ekstra skogkultursatsing, oppsøkende virksomhet
 • Fellestiltak for økt avsetning av virke
 • Fellestiltak for bioenergi

Vegbygging

 • Traktorvei
 • Skogsbilvei

 

NB! ved søknad om veiprosjekt stilles det krav om bruk av godkjent veiplanlegger 

Skogbruksplanlegging

 • Skogbruksplanlegging
 • Miljøregistreringer i skog (MIS)

 

For mer informasjon om NMSK-ordningen se landbruksdirektoratets nettsider:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd