AvløpsrørSeptikavgift: 

Slamavgiften er satt ut fra tømming hvert 2. år. Her kan tømming hvert år bestilles mot dobbel avgift. Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank, eller avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkavgiften. Eiendom som ikke betaler avgift etter målt forbruk skal betale årsavgift for vann og/eller kloakk i hht. stipulert vannforbruk basert på byggets størrelse.

Vann og kloakkmengde fastsettes til:

Bolig    2,5 m3 pr. m2
Årlig minsteavgift som svarer til 250 m3 vannforbruk tilsvarende 100 m2 leieareal.
For disse eiendommer fastsettes avgiften således at hvert trinn utgjør 50 m2 opp til 500 m2. Utover dette er avgiftstrinnene 100 m2.
Avrunding nedover foretas til nærmeste avgiftssats.
Eks.                 0-149 m2                    Betaler etter 100m2
                        150-199 m2                Betaler etter 150 m2 osv.
 

Vannavgift: 

Vannavgiften skal brukes til å sikre abonnentene vann av god kvalitet. Vannavgiften går også til vedlikehold av nettet og til brannvann. Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning.
 

Kloakkavgift:

Årsavgift for kloakk skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal ledningsnett.  ​Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for kloakk i henhold til målt vannforbruk, kommunestyret har vedtatt minsteavgift på 250 m3 pr. år for bolig. Vann- og kloakkavgiftene brukes til å dekke kostnadene på vann- og avløpssektoren jfr. Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Priser kommunale avgifter