Drenering

Drenering gir både økonomiske og miljømessige fordeler. Jorbruksjord som er godt drenert gir større avlinger, produserer mindre lystgass (en klimagass som dannes i vannmettet jord), og er mindre utsatt for erosjon og overflateavrenning. Det siste er også positivt med hensyn til vannmiljø og vannkvalitet. NIBIOs jordsmonnsstatistikk viser at ca. 47 % av jorden i Norge er selvdrenerende, mens mer enn halvparten av jorden krever drenering. Klimaendringer og behovet for økt matproduksjon vil dessuten dessuten gjøre at drenering blir stadig viktigere i årene som kommer.

Søknadsfristen for tilskudd til drenering er 1. mai 2022 Les mer om tilskuddsordningen her 

Fagartikler: 

NIBIOs nettsider om hydrotekniske tiltak 

NLR faktaark om drenering

Nydyrking

Nydyrking er fulldyrking eller overfaltedyrking av udyrka jord, eller gjenoppdyrking av av jordbruksareal som ikke har vært brukt på over 30 år. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Dette er hjemlet i nydyrkingsforskriften. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- kultur- og landskapsverdiene. 

Søknadsskjema finner du her 

Du kan lese mer om nydyrking på Landbruksdirektoratets nettsider