Barnehagen på Gjerdsletta

Gjerdsletta barnehage

Gjerdsletta barnehage ble åpnet i 2010, og ligger øverst i Kollenveien. Gangavstand til sentrum. Barnehagen er et to- etasjes bygg, der kjelleretasjen kun benyttes som lagringsrom. Hovedetasjen har fire avdelinger. To for barn i alderen 1-3 år med plass til 13 barn på hver avdeling, og to for barn fra 3-6 år, med plass til 20 barn på hver avdeling.

Åpningstiden er kl 07.00 – 16.30.

Adresse:   
Gjerdsletta barnehage
Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Tlf.nr.: 77861700
E-post

Barnehagen i Brekka
Barnehagen i Brekka

Brekka barnehage

Brekka barnehage er en fireavdelings barnehage som ligger i Brekka boligfelt. Barnehagen ble åpnet i 1990 med to avdelinger, men ble høsten 2018 påbygd med to avdelinger til.

Barnehagen har plass til 40 barn over tre år, og 26 barn under tre år.

Åpningstiden er kl 07.30 - 16.30.

Adresse:   
Brekka Barnehage
Brekka 47-49
9310 Sørreisa
Tlf.nr:  77875190
Epost
 

                                     

Barnehagen på Langhågen
Barnehagen på Langhågen

Ferdinand barnehage

Ferdinand barnehage ble åpnet i 1993, og ligger i naturskjønne omgivelser nederst på Langhågen, med nær avstand til både skogen og fjæra. Barnehagen grenser til Lenvik kommune.

Barnehagen har et plan, og er delt inn i to avdelinger med barn fra 1- 6 år. Totalt har barnehagen plass til 46 barn.

Åpningstiden er kl 07.30-16.30.

Adresse:   

Ferdinand Barnehage
Langhågen
9300 Finnsnes
Tlf: 77 87 51 95/ 99 20 49 20
E-post

Fellesbestemmelser

Ferie
Ifølge vedtekter for de kommunale barnehagene i kommunen skal alle barnehagene ha felles sommerstengt i uke 29 og 30. Det er 11 måneder foreldrebetaling i et barnehageår, og juli måned er betalingsfri. I løpet av kalenderåret skal barnet ha fire uker ferie, og tre av disse skal være sammenhengende.

Barnehagene vil på våren dele ut en behovsundersøkelse da all ferie skal meldes skriftlig. Vedtekter og avtaleerklæring for barnehagene finnes på Sørreisa kommunes hjemmeside

Planleggingsdager
Barnehageansatte har tariff-festet fem planleggingsdager pr. år. Datoene kan variere noe fra år til år. I tillegg planlegges det på avdelingsmøter, planleggingstid, pedagogmøter og personalmøter.

Redusert foreldrebetaling
Kommunen har ordning som tilbyr redusert foreldrebetaling for familier/ husholdninger med lav inntekt. I tillegg har kommunen ordning om gratis kjernetid pr uke for tre- fire- og femåringer der familiens/ husholdningens samlede inntekt er under inntektsgrense fastsatt av Stortinget jmfr. forskrift om foreldrebetaling.

Hvordan søke:
Dersom familier/husholdninger har lav inntekt, skal det søkes på eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du på her.

Det brukes samme søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og kjernetid.

I tillegg er det søskenmoderasjon i foreldrebetalingen. 30% reduksjon for barn nr. 2, og 50% reduksjon for barn nr 3 og 4. Fra og med 5. barn er det ikke foreldrebetaling. Moderasjon gis bare for søsken med samme bostedsadresse i hht folkeregisteret, jfr § 9 i Vedtektene.

Sentrale retningslinjer og lovverk

Lov om barnehager (barnehageloven)
Barnehageloven er den øverste juridiske rettsregel som barnehagene i Norge styres etter. Alle barnehageeiere er pålagt å følge barnehageloven og andre lover barnehagen er tilknyttet til.

Formålsparagrafen
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Da skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Jfr§1 i Lov om barnehager).

Forskrifter
Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i barnehageloven § 2 fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Dette gjelder blant annet ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, og FNs barnekonvensjon av 20. november 1989 om barns rettigheter.

Rammeplan
Stortinget har i lov om barnehager 17. juni 2005 fastsatt overordnede bestemmelser over barnehagens innhold og oppgaver. Dette er forskrift om rammeplan, og den gir utfyllende bestemmelser om alt vi skal gjøre og lære om i barnehagen.  For de som ønsker å lese rammeplanen i helhet, gå inn på: www.udir.no.

Fagområder i rammeplanen 
· Kommunikasjon, språk og tekst
· Kropp, bevegelse, mat og helse
· Kunst, kultur og kreativitet
· Natur, miljø og teknologi
· Antall, rom og form
· Etikk, religion og filosofi
· Nærmiljø og samfunn

Lokale retningslinjer

Årsplan del 1
Dette er en virksomhetsplan som gjelder for alle de kommunale barnehagene i Sørreisa. Den gir oversikt over:

  • Eierforhold
  • Sentrale retningslinjer
  • Lokale retningslinjer

Årsplan del 2
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner:

  • Dokumentasjon og arbeidsredskap for barnehagens pedagogiske valg og arbeidsmetoder.
  • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
  • Informasjon til myndighetsnivåene, samarbeidspartnere og andre interesserte.
  • Utgangspunkt for barn og foreldres mulighet for medvirkning i barnehagens pedagogiske arbeid, gjennom samtaler med barna og foreldre, foreldreråd og foreldremøtet.

Vedtekter
Etter barnehageloven § 7 skal enhver barnehage, uansett eierform, ha vedtekter med opplysninger av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene supplerer bestemmelsene i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Vedtektene fastsettes for barnehagene av Formannskapet, og er en nærmere spesifikasjon av reglene i barnehagene i forholdet mellom barnehagen og foreldrene.

Avtaleerklæring
Inneholder en enkel oversikt over hvilke styringsdokumenter barnehagene i Sørreisa jobber ut fra, og hva du kan forvente av vårt personal. Samtidig vil vi klargjøre hvilke forventninger vi har til deg som foreldre/foresatt og bruker av barnehagene. Målet med erklæringen er å legge et best mulig grunnlag for et godt samarbeid. Avtaleerklæringen finnes på hjemmesiden.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

PPT- Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste for Midt-Troms
PPT er en instans der foreldre/foresatte og barnehager kan melde inn barn med behov for ekstra hjelp og støtte. En stor del av PPT`s oppgaver er å drive forebyggende arbeid og veiledning til foreldre/foresatte og personalet. PPT gjør observasjoner, skriver sakkyndige vurderinger og vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp. De er også samarbeidspartner i forhold til organisering av tiltak for spesialpedagogisk hjelp.

Barneverntjeneste
Vi kan ta opp og diskutere saker med barnevernet. Det kan være saker vi er usikker på veien videre, enten bekymringsmelding eller ikke. Dersom vi melder skal foreldre/foresatte informeres, foruten der det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep.

Flyktningetjeneste
Vi samarbeider med flyktningetjenesten om barn i flyktningfamilier. Oppstart i barnehagen, hva de trenger av klær og utstyr, mm. Vi bruker tolk ved samtaler og under tilvenning.

Kommunale støttepedagoger
Kommunalt ansatte spesialpedagoger som veileder og hjelper barn som har fått innvilget spesialpedagogiske timer. De er også i barnehagene for å observere enkeltbarn, grupper og ansatte. De gir veiledning til ansatte.

Helsestasjonen
Vi konfererer og rådfører oss med helsesøster ang. ulike sykdommer, smitte og regler og rutiner i forhold til det.

Fysioterapeut
Treningsopplegg med barn som har behov for det. Veileder og lærer opp ansatte på metoder som kan brukes i treningen.

Rådmann/ Kommunalsjef
Den øverste administrative lederen for barnehager og skoler i Sørreisa kommune.                                                                                                                            

Foreldre
Det er viktig for barnehagene å ha et godt samarbeid med foreldrene, både formelt og uformelt. Den daglige kontakten personalet har med foreldre/foresatte ved hente- og bringesituasjoner er viktig for at vi skal kunne gi barnet en god dag i barnehagen. Derfor er det viktig at dere foreldre/foresatte gir oss tilbakemelding på hvordan deres barn har det, både hjemme og i barnehagen.

Foreldremøter
Det avholdes minst ett foreldremøte pr barnehageår. Her gis det informasjon om planer og mål, det åpnes opp for diskusjoner og meningsutveksling om barnehagens innhold. Møtene kan også benyttes til å ta opp spesielle temaer som man ønsker å rette spesielt fokus på.

Foreldresamtaler
Det er en obligatorisk foreldresamtale pr barnehageår og ellers ved behov. Oppfølging og utvikling av det enkelte barn er tema for samtalene.

Dugnad
Barnehagen arrangerer årlig dugnad der vi oppfordrer alle foreldre til å delta. Vi ser foreldrene som en viktig ressurs og tar gjerne imot hjelp til rydding, planting, raking ol. Dugnad er også en anledning for foreldre til å bli kjent og knytte kontakter

Brukerundersøkelse
Det blir utført brukerundersøkelse på våren annethvert år. Her kan foreldre si sin mening i saker som blant annet fysisk miljø, trivsel, brukermedvirkning, informasjon, respektfull behandling mm. Vi er avhengig av god svarprosent, og at foreldrene svarer ærlig for at vi skal kunne utvikle oss som barnehage og bli enda bedre.

Foreldreråd
«
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg» (jfr Lov om barnehager §4)

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et foreldreråd består av alle foresatte i barnehagen jfr. Barnehageloven § 4. Rådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. (Jmfr vedtekter for de kommunale barnehagene i Sørreisa, § 5).

● Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens innhold og drift. Utvalget skal bestå av representanter fra foreldre/foresatte, ansatte og eier. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Det er Samarbeidsutvalget som fastsetter barnehagens årsplan.

(Jmfr vedtekter for de kommunale barnehagene i Sørreisa, § 6).

 

Tverrfaglig sammarbeid

Ressursteam
Et fagteam som er felles for alle barnehagene. Teamet består av barnehagenes pedagoger, PPT og kommunens støttepedagoger. I tillegg gjennomføres teammøter i hver enkelt barnehage.

På ressursteammøter diskuterer vi enkeltbarn/ barnegrupper som trenger ekstra hjelp og støtte. Barnehagepersonalet kan få veiledning og redskaper/ hjelp for å kunne hjelpe enkeltbarnet/ gruppen best mulig.

Barneteam
Et fagteam som er felles for alle barnehagene. Teamet består av helsesøster, barnevern og representanter fra hver barnehage. I barneteamet diskuterer vi identifiserte saker eller anonymiserte saker. I begge tilfeller der en ønsker å drøfte saken og få hjelp og råd fra andre i gruppen.

Planlegging

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen (Rammeplan for barnehager 2017:37)

Planleggingen skal baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og utvikling av virksomheten.

Dokumentasjon

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen» (Rammeplan for barnehager 2017:39)

Barnehagen dokumenterer formelle og uformelle aktiviteter skriftlig slik at det bli lettere å evaluere og reflektere. På månedsbrevet vil den forrige måneden bli evaluert opp mot det som var planlagt.

Vurdering

«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen» (Rammeplan for barnehager 2017:38)

Barnehagen er en lærende organisasjon og det betyr at vi hele tiden skal være i utvikling og endring. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som involverer hele personalgruppen. Vi må ha gode refleksjoner og være kritisk til egen praksis, samtidig som vi skal endre og utvikle oss. Vi skal ta vare på de gode verdiene vi har i barnehagene og det som fungerer bra målt opp mot de krav vi skal forholde oss til. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.

Vurderingen av det pedagogiske arbeidet gjøres på personalmøter, avdelingsmøter, pedagogisk ledermøter ol

Tilrettelegging av det almennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

«Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud» (Rammeplan for barnehager 2017:40)

Hvis barnehagen ikke kan dekke behovet til barnet innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten de har til å kreve sakkyndig vurdering om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Omsorg

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre» (Rammeplan for barnehager 2017:19)

Å gi omsorg til barn vil ikke bare si at primærbehovene dekkes, men at man er anerkjennende overfor ethvert barn og dets unike behov. Det vil si at man ser barnet og skaper gode relasjoner med et godt samspillsmønster som igjen vil skape trygghet. Vi må gi barna varierte utfordringer, slik at de opplever mestring. Gjennom ansvarsbevisste voksne vil vi skape et miljø som er preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet der omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. Personalet skal være tilstedeværende og engasjerte i alle barn. Å gi og motta omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.

Lek

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplan for barnehager 2017:20)

Barn leker fordi det er gøy, men samtidig ligger det en alvorlighet i det. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom. Allsidig lek er en forutsetning for barns intellektuelle, språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. Grunnlaget for barnas trivsel i barnehagen ligger i lek, og det er her det dannes varige vennskapsbånd.

Personalet skal bl.a. organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til lek. Personalet skal også bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek.

Danning

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap» (Rammeplan for barnehager 2017:21)

Danningsprosessen i barnehagen skal skje i nært samspill med barnets hjem samtidig som den kulturen som er skapt i barnehagen av barn og voksne er med på å forme denne prosessen. Danning skjer i relasjoner med andre mennesker og omgivelsene som ellers finnes rundt barnet.

«Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer» (Rammeplan for barnehager 2017:21)

Læring

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser» (Rammeplan for barnehager 2017:22)

Personalet skal sørge for et inkluderende fellesskap der barn kan bidra i egen og andres læring. Personalet skal være sammen med barna, bli kjent med dem og å bli oppmerksom på hva de interesserer seg for.

Barns medvirkning

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og §3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr 1.» (Rammeplan for barnehager 2017:27)

Barns initiativ, interesser og spontane innspill tas med i planlegging av dagen, måneden og året. For de voksne vil dette si at de må være åpne og sensitive for alle innspill barn kommer med gjennom kroppsspråk, handlinger, estetetiske uttrykk og verbalt språk. Barnehagen skal gi barna tid og rom for å medvirke i sin hverdag, samtidig som det er vi voksne som har ansvaret og ikke barna.

Flerkulturelt arbeid

Ulike språk, kulturer og religioner preger på ulikt vis Norge i dag. Dette mangfoldet får også konsekvenser for barnehagen. Barn og foreldre kommer til barnehagen med forskjellige erfaringer, behov, ressurser og ønsker. Barnehagene i Sørreisa har og har hatt barn fra flyktningfamilier. Vi ønsker å ivareta det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet, slik at alle barn skal få gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Vi ønsker å bidra med toleranse og likeverd, samt være en god språkopplæringsarena for barn med ulike morsmål.

overgang

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn»

(Rammeplan for barnehager 2017:33)

Alle barnehagene i Sørreisa har rutiner på oppstart og tilvenning av nye barn. Disse er som regel 3 dager. Noen barn har behov for litt lengre tid på å bli trygg og det tar vi hensyn til, og hver enkelt barnehage tilrettelegger for hver enkelt barn. Plan for oppstart og tilvenning vil bli sendt ut til foreldrene i god tid før barnehagestart.

Overgang innad i barnehagen
Personalet skal sørge for en god overgang innad i barnehagen, der både barn og foreldre får god tid til å bli kjent med barna og personalet på den avdelinga de skal flytte over på. I hovedsak gjelder dette når barnet skal ha overgang fra avdeling for små barn til avdeling for store barn.

Overgang mellom barnehage og skole
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning» (Rammeplan for barnehager 2017:33).

Sørreisa kommune har et årshjul for overgangen barnehage – skole. Det holdes eget foreldremøte om høsten for foreldre av førskolebarn.