Ansatt i skole/barnehage – og annet Helsepersonell - er du bekymret for et barn eller ungdom?

Her finner du informasjon om når det er grunnlag for bekymring, hvordan gå frem når du er bekymret, og hvem som skal gjøre hva.

 

Tegn og signaler ved bekymring; 

https://www.fhi.no/publ/2018/hvilke-tegn-og-signaler-som-kan-observeres-av-personell-i-barnehage-og-skol/

http://barnirusfamilier.no/barnets-perspektiv/tegn-og-signaler

 

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risikofaktorer er en fellesbetegnelse brukt om forhold som øker faren for at personer utvikler problemer. Tilsvarende brukes beskyttelsesfaktorer om forhold som demper risikoen for å utvikle problemer når risikofaktorer er til stede

https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/id2398414/

 

Hvem kan du som ansatt i kommunen kontakte for å drøfte saken?

  • Du kan ta kontakt med barneverntjenesten å drøfte saken anonymt eller få samtykke fra foreldrene til å drøfte saken med barneverntjenesten.
  • Du kan kontakte din nærmeste leder og drøfte saken internt.
  • Du kan kontakte KoRus, RVTS, politiet, Krisesenteret i Midt- Troms og konsultasjonsteamet på Barnehuset i Tromsø.
  • Du kan kontakte helsestasjonen for å drøfte saken.
  • Du kan kontakte akuttvakten for barneverntjenesten dersom du er usikker på om det er kritisk eller ikke.

 

Rutiner ved bekymring fra skole/barnehage eller andre ansatte i kommunen. Alle som jobber i kommunen har plikt til å melde fra til barnevernet når de har grunn til å tro at:

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet.
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
  • Et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
  • Det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel (barnevernloven §§ 4-10, 4-11, 4-12, 4-24 og 4-29).

Opplysningsplikten gjør at man ikke kan velge om det skal gis opplysninger eller ikke.

Skolens oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt

Alle som jobber på en skole har både en oppmerksomhetsplikt og en opplysningsplikt. Fordi ansatte på skolen har daglig kontakt med barna, er de pålagt å være oppmerksomme på forhold som barnevernet bør få vite om.

Opplysningsplikten inntrer i de mest alvorlige tilfellene og innebærer et unntak fra den lovbestemte taushetsplikten. Oppmerksomhetsplikten og opplysningsplikten fremgår av opplæringsloven § 15-3. Opplæringsloven § 15-3 andre ledd omfatter både en opplysningsplikt på eget initiativ (meldeplikten) og en plikt til å gi opplysninger etter pålegg fra barnevernet eller fylkesnemnda.

Opplysningsplikten er pålagt den enkelte ansatte. Hver enkelt ansatt har fremdeles plikt til å si i fra, selv om det er satt i gang tiltak for å hjelpe barnet. Når vilkårene for opplysningsplikten er oppfylt, skal opplysningene gis videre til barnevernet umiddelbart.

Se også utdanningsdirektoratet sitt rundskriv "Skolepersonalets opplysningsplikt til barnevernstjenesten 10/2012"

Ved usikkerhet på om det bør sendes bekymringsmelding. Barnevernet vurderer alvorlighetsgrad.

https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/Samarbeid_mellom_skole_og_barnevern_i_bekymringssituasjoner/

Den nødvendige samtalen

Kontaktliste for hjelpetiltak. Se vedlegg.

Sørreisa kommune har et eget tverrfaglig team(Konsultasjonsteam)du kan melde inn saker du ønsker å drøfte med navn eller anonymt. Du kan ta kontakt med dem og melde inn sak, samt snakke med foreldre/foresatte i forkant for å avklare om de samtykker til at deres barn blir tatt opp til drøfting i det tverrfaglige teamet. Se samtykkeskjema. Se vedlegg.