Basis Geodata

Administrative enheter
Digitale ortofoto
DTM 10 Terrengmodell (UTM33)
Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid
FKB-Arealbruk
FKB-BygnAnlegg
FKB-Bygning
FKB-Høydekurve

 
FKB-Ledning
FKB-Naturinfo
FKB-Tiltak
FKB-TraktorvegSti
FKB-Vann
FKB-Veg
N20 Bygning

N20 KartdataN250 Kartdata
N5 Kartdata
N5 Presentasjonsdata
N50 Kartdata
Norges maritime grenser
Sjøkart - Dybdedata
Stedsnavn

 

 

Befolkning

Arealbruk
Barnetråkk
Befolkning på rutenett 1000 m
Befolkning på rutenett 250 m
Tettsteder

 

Eiendom

Matrikkelen - Adresse
Matrikkelen - Bygningspunkt
Matrikkelen - Eiendomskart (skal utgå)
Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister

Energi

Nettanlegg
Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

 

Forurensing

Forurenset grunn
Støysoner Avinors lufthavner
Støysoner for Forsvarets flyplasser
Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

 

Friluftsliv

Friluftslivområder - kartlagte
Statlig sikra friluftslivsområder
Tur- og friluftsruter

 

Geologi

Bergrettigheter
Grunnvannsborehull
Grus og pukk
Løsmasser
Marin grense
Mineralressurser
Mulighet for marin leire
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)
Radon aktsomhet

 

Kulturminner

Kulturminner - Enkeltminner
Kulturminner - Freda bygninger
Kulturminner - Lokaliteter
Kulturminner - SEFRAK-bygninger
Kulturminner - Sikringssoner

 

Kyst og fiskeri

Akvakultur - lokaliteter
Ankringsområder
Fiskeplasser - redskap
Gyteområder
Låssettingsplasser
sjøkart - raster hovedkart

Landbruk

Arealressurskart - AR50 - Arealtyper
Dyrkbar jord
FKB-AR5
Jordsmonn - Jordkvalitet
Reindrift - Beitehage
Reindrift - Flyttlei
Reindrift - Oppsamlingsområde
Reindrift - Reinbeitedistrikt

Reindrift - Reinbeiteområde
Reindrift - Reindriftsanlegg
Reindrift - Trekklei
Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite
Vegetasjon - Beite for sau - Egnethet
Vegetasjon - Beite for sau - Utforming
Vegetasjon - Beite for storfe - Egnethet
Vegetasjon - Beite for storfe - Utforming
Vegetasjon - Hovedtyper
Vegetasjon - Naturtyper
Vegetasjon - Vegetasjonstyper
Vernskog

 

Natur

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Artskart - funn av arter
Naturtyper - DN Håndbok 13
Naturtyper i Norge - Landskap
Naturtyper utvalgte
Sensitive artsdata
Suplerende naturdata
Vannforekomster
Verneplan for vassdrag
Viltområdekart

 

Plan

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Samferdsel

Hovedled og Biled
Hovedled og Biled, arealavgrensning
Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
Navigasjonsinstallasjon
Trafikkmengde
Trafikkulykker
Vbase

 

Samfunnsikkerhet

Anlegg med farlig stoff
Eksplosivanlegg
Flom aktsomhetsområder
Forsvarets snøskreddata
Jord- og flomskred aktsomhetsområder
Skredhendelser
Snø- og steinskred - aktsomhetsområder
Snøskred - aktsomhetsområder
Steinsprang - aktsomhetsområder
Stormflo