Her vil vi presentere en oversikt over tverrfaglige møter, virksomhetsplaner, kompetanse og opplæringsplaner.

Lederne i tjenesten og på avdelingene skal legge til rette for å sikre samhandling mellom tjenestene. Tverrfaglig og tverretatlig samhandling er av stor betydning for tidlig innsats over for risikoutsatte barna.

Gjennom tverrfaglig samhandling/samarbeid får tjenestene bedre og gjensidig forståelse og oversikt over den enkelte tjenestes oppgaver og strukturer, samt lovverk og retningslinjer m.m. Dette er utgangspunktet for å bli bedre på å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølging blir mer helhetlig og sammenhengende.