Hvor gjelder driveplikten?

I henhold til jordloven § 8 er det driveplikt på alt jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord, og innmarksbeite).  

Driveplikten gjelder for hele eiertiden 

Arealressurskart  i gardskart.nibio.no  kan brukes til å finne ut om det er landbruksjord på eiendommen. Fyll inn kommunenr. 5419 og gårds- og bruksnummer på eiendommen. 

NB! I arealressurskartet (AR5)  klassifiseres areal på bakgrunn av tilstand, ikke hva det brukes til. 

 

Hvordan oppfylle driveplikten? 

Driveplikten kan oppfylles ved at man driver jorden selv eller leier den bort. Ny eier må innen ett år ta stilling til om han eller hun vil drive eiendommen selv eller leie den bort. For å oppfylle driveplikten må leieavtalens varighet være minimum 10 år. En kopi av leieavtalen skal leveres til kommunen.

Landbruksdirektoratet har en oversikt over utviklingen i jordleiepriser 

Forslag til mal for leiekontrakt finner du her: Avtale om leie av jord.pdf

Fritak fra driveplikten

Man kan søke kommunen om fritak fra driveplikten. Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet ihevd, størrelsen på arealt, avkastningsevnen, og om det er bruk for arealet som tilleggsjord i området. Det skal også legges vekt på søkers livssituasjon. 

 

Har du jord som du ønsker å leie ut, eller har du behov for mer jord? 

Ta kontakt med fagleder for landbruk og miljø :) 

marte.lovaas@sorreisa.kommune.no

Tlf 932 63 689