Kommunes kriseledelse

Kommunens kriseledelse settes når det oppstår hendelser hvor håndtering og koordinering er mer omfattende enn hva det ordinære hjelpeapparatet er forutsatt å takle. 

Kriseledelsen ledes av kommunedirektør og består av ordfører/varaordfører, kommunalsjefer, brann- og beredskapssjef og relevante rådgivere.

Avhengig av hendelsens art og omfang samarbeider kommunen med andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører i krisehåndteringa.

Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet er en viktig del av Sørreisa kommunes krisehåndtering. Kommunen er pålagt å ivareta de behov for psykososial støtte som oppstår ved kriser, ulykker og katastrofer. 

Psykososialt kriseteam mobiliseres etter vurdering av behov av kommunal kriseledelse. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. 

Det psykososiale kriseteamet aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen, er større enn det den ordinære driften kan håndtere.Teamet skal gi akutt psykososial førstehjelp til kriserammede/pårørende. På hvilket nivå krisehjelpen skal organiseres avhenger av hendelsens omfang og type.

Tilbudet fra teamet gjelder kun i en akuttfase. Skadde som innlegges på sykehus og deres pårørende ivaretas av Sykehuset. 

Kommunens informasjonskanaler ved en krisehendelse

Dersom det oppstår en uønsket hendelse/krise i Sørreisa kommune vil kommunens nettside og sosiale medier benyttes for å gi informasjon til innbyggerne og andre.

I tillegg vil kommunen ved større uønskede hendelser/kriser bruke media, pressekonferanse og/eller SMS-varsling.