Delegeringsreglementet er ett av tre overordna reglementsett for Sørreisa kommune.

De andre to reglementsettene er: a) Politisk styring, møtereglement og andre reglement for folkevalgte og b) Økonomireglementet.

 

Delegeringsreglementet er delt inn i følgende fire deler:

Del 1: Om delegering

Her gis det bl. a. forklaringer i forhold til viktigheten av delegering. Kommunestyrets forutsetning om «at politisk nivå som f.eks. formannskapet og hovedutvalgene videredelegerer til rådmannen og at rådmannen videredelegerer de fullmakter som finnes hensiktsmessig». Kart over kommunens politiske- og administrative struktur/oppbygging samt andre generelle bestemmelser som gjelder ved tildelt delegering herunder klageadgang, framgår også av denne delen.

Del 2: Delegering fra kommunestyret til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg:

Denne delen gir generelle bestemmelser om hva som fortsatt skal avgjøres av kommunestyret, generelle bestemmelser for delegering til formannskapet, ordfører, hovedutvalgene, andre politiske utvalgt og myndighet til de partssammensatte utvalg.

Del 3: Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Kommunestyrets delegering til rådmannen framgår av denne delen. Videredelegering til rådmannen fra formannskapet og hovedutvalgene vil framgå av Del 4.

Del 4: Detalj delegering innenfor den enkelte særlov/forskrift

Dokumentet viser delegeringene fra kommunestyret til andre politiske utvalg og til rådmannen.

Via lenka nedenfor kan du gå inn og se hvordan denne myndigheten er delegert videre administrativt. Videre kan du se hvordan en bestemt lov er delegert eller hvilken myndighet innen særlovgivinga de ulike utvalg og funksjoner har. Dette verktøyet er levert av Kommuneforlaget. NB! Se gjerne gjennom denne "bruksanvisningen" først.  (er under utarbeidelse).

Lenke til Delegeringsreglementet del 4 - Særlovgivningen - inkl administrativ videredelegering.

 

Forhold til tidligere delegeringsvedtak:

Som det framgår av del 4, er kommunenes ansvar og myndighet regulert i en rekke lover og forskrifter. Det vil kontinuerlig være prosesser i forhold til oppdatering av delegeringsreglementet ved nye lovkrav og endringer i organisasjonskart. Videre vil det komme opp behov for endring/tilpasning etter hvert som reglementet tas i bruk, særlig i forhold til særlovgivningen som er svært omfattende.

Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette reglementet skal framlegges som sak for kommunestyret for vedtak og implementering i delegeringsreglementet. Dersom slike tidligere vedtak er under administrasjonens område, gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av tidligere delegeringsvedtak dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til kommunestyre eller annet politisk utvalg har behandlet det.