Kommuneoverlegen er tilgjengelig onsdager kl. 08.00-11.30 og torsdager kl. 10.00-15.00.

Kontaktinfo:

Hva er kommuneoverlegens oppgaver?

Kommuneoverlegen er først og fremst en medisinskfaglig rådgiver for kommunen, både for kommunens politikere, administrasjon, ansatte og innbyggere. Kommuneoverlegen har følgende samfunnsmedisinske områder som sitt ansvars- og arbeidsområde:

 • Folkehelse:
  Som samfunnsmedisiner jobber kommuneoverlegen for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen. Kommuneoverlegen jobber med å identifisere hva som kan påvirke helsen positivt eller negativt, det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial art.

  Kommuneoverlegen jobber ikke klinisk med å behandle pasienter, så hvis du har spørsmål om egen helse skal du kontakte fastlegen din, legevakta på 116 117 eller medisinsk nødtelefon på 113.
   
 • Smittevern:
  Kommuneoverlegen skal organisere og lede kommunens smittevernarbeid, og har plikt til å gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen i spørsmål om vern mot smittsomme sykdommer. 
   
 • Miljørettet helsevern:
  Kommunen skal føre tilsyn med miljøfaktorer og -forhold som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse. Dette omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Kommuneoverlegen kan fatte vedtak og gi pålegg om retting eller stansing i saker som innebærer negativ innvirkning på folks helse, utgjør en overhengende fare for helseskade eller som er brudd på lov eller forskrift.                                                                                                                                    
 • Psykisk helsevern:
  Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for dette er oppfylt. Vurderingen av om det er grunnlag for tvungent psykisk helsevern skal altså skje på bakgrunn av en legeundersøkelse. I tilfeller der det er behov for en slik legeundersøkelse, men pasienten ikke gjennomgår undersøkelsen, kan kommunelegen vedta at undersøkelsen likevel skal gjennomføres.  I så fall må kommunelegen sette seg inn i forholdene rundt den aktuelle pasienten. Kommunelegen kan treffe vedtak om tvungen legeundersøkelse av eget tiltak, etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra pasientens nærmeste pårørende.
   
 • Plan og beredskap:
  Kommunen skal ha en rekke planer for å håndtere ulike uønskede hendelser som ulykker, smitteutbrudd, naturkatastrofer osv. Kommuneoverlegen skal blant annet utarbeide og vedlike atomberedskapsplan, og ved behov delta i kommunens kriseledelse, planprosesser og være en høringsinstans for kommunen.