Hvem har ansvaret for hva?

Teknisk enhet har ansvar for vedlikehold av alle kommunale veier, gangveier og fortau.

En del av de kommunale veiene er bygd på en slik måte at de ikke oppfyller alle krav med dagens trafikkbelastning. Det er ofte grusveier som er blitt oppgradert med asfalt uten at nødvendig forsterking av veifundamentet, eller tilstrekkerlig drennering av veikroppen. Dette medfører at selv normal slitasje kan få store konsekvenser, det oppstår lett skader og særlig i teleløsningsperioden.

Sommervedlikehold

Sommervedlikeholdet består i hovedsak av oppgaver fordelt i kategoriene renhold, reparasjon og forebyggende vedlikehold. Sørreisa kommune har en løpende maskinavtale med entreprenør som benyttes til veivedlikehold.

Andre oppgaver består av skilting og reparering av rekkverk.

Vintervedlikehold

Sørreisa kommune har satt ut på anbud brøyting av kommunale veger og parkeringsplasser.

Det er gitt følgende vilkår:

 • Maksimum snømengde før brøyting igangsettes bør ikke overstige 12 cm. Minimum snømengde før brøyting igangsettes skal være 5 cm.
 • Ved snøfall om natten skal vegene være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn, klokken 06.30.
 • Vegvanene skal ryddes i full bredde, herunder også vegkryss og møteplasser. Utbrøyting og rydding av møteplasser, busslommer, parkeringsplasser, vegkryss og lingende skal skje parallelt med brøyting av selve vegbanen. Det er brøyterens ansvar å sørge for at siktforholdene i kryss er tilfredsstillende på veger uten fortau og på separate gang- og sykkelveger skal brøytiong/rydding av vegskuldre og vegkanter gå parallelt med brøyting av kjørebanen.
 • Parkeringsplasser, offentlige plasser og lingende må være ryddet før disse normalt tas i bruk, klokken 07.00.
 • Brøyter plikter å gi beskjed direkte til den som strør vegene dersom vegene i roden har behov for sandstrøing.

Strøing ved barnehager, skoler, kommunehus og kirkebygg

For strøing ved barnehager, skoler, kommunehus og kirkebygg gjelder følgende:

Sørreisa kommune har avtale med entreprenør for utførelse av sandstrøing på kommunale veier. På utearealer som ikke omfattes av denne avtalen, (innenfor gjerder, lekeområder, hovedinngang o.l. ) hvor strøbil har vanskeligheter med å komme til, må ansatte på det enkelte bygg selv avgjøre behovet for strøing og når tid dette skal utføres. Denne ordning fungerer meget godt på Sentralskolen og ved Gottesjord skole.

Teknisk sørger for plassering samt oppfylling av sand i kasser. Det er inngått avtale med entreprenør på pris ved strøing av utearealer, men bestilling må utføres av ansatte på det enkelte bygg som tidligere.

Kostnader belastes på hvert bygg dette blir utført.

Parker og anlegg

Folkeparken inngår i kommunens vedlikeholdsplaner, inkludert internkontroll. Rydding av søppel, og vinterrydding (snø ol) gjøres av allmenheten, utstyr står på bua.
Vegetasjonskontroll, jordforbedring, planting, klipping, reperasjon av benker, mv foretas av kommunen.

Storvika badeplass - her foregår vedlikehold ved grunneier, mot kompensasjon fra kommunen.

Trafikkfarlig vegetasjon

Har du eiendom som grenser til offentlig trafikkareal må bidra til at vegetasjon ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

 • Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt, klipp derfor vegetasjonen slik at den ikke vokser ut over eiendomsgrensen
 • I soner som krever fri sikt, skal det være fri sikt - selv om dette krever vegetasjonsfjerning også inne på eiendommen.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Vegetasjon skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, vedlikeholdsmaskiner og utrykningskjøretøyer må ikke bli hindret av vegetasjon.

Skiltforskriften

Teknisk- og arealutvalgets behandling av sak 14/2018 i møte den 12.04.2018:

Vedtak

Enstemmig som rådmannens innstilling:

 1. For arbeid på vei som omfattes forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften), vedtas det at for kommunale veier i Sørreisa kommune skal håndbok 301 utgitt av vegdirektoratet gjelde.
 2. Teknisk- og arealutvalget delegerer myndighet til å godkjenne skiltplan og treffe nødvendige vedtak etter §§33-34 i skiltforskriften til Rådmannen.