Vei 

Saksbehandling av veier er fordelt mellom landbruk/skogbruk og byggesaksavdelingen, landbrukskontoret kan behandle veier som i hovedsak skal brukes til landbruksformål (landbruksveier). For mer informasjon om hva som defineres som landbruksvei - sjekk normaler for landbruksveier, dersom det er tvil om definisjonen på veien søkes det etter plan- og bygningsloven. 
Søknadskjema : Landbruksvei - Vei etter plan og bygningsloven

Ferdsel 

Motorisert ferdsel i utmark er generelt forbudt, informasjon om regelverket rundt dette finnes i menyen til venstre. Unntatt fra forbudet er nødvendig kjøring til anerkjente nytteformål som definert i motorferdselsloven med forskrifter.
Kommunen kan ved søknad (behandles i servicetorget) gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy, når særlige grunner foreligger.
Kommunen kan også fastsette forskrift om landing og start med luftfartøy, samt bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 km2. Sørreisa har følgende lokal forskrift.

Friluftsloven gir allmennheten rettighet til ferdsel, opphold og aktiviteter, samtidig er det også lovfestet plikter for hensyn til grunneiere, naturen og friluftsfolk.
Ved brud på de pliktene som er nedfelt i loven, har grunneier rett til å bortvise vedkommende.

Det er ulike rettigheter knyttet til ferdsel i innmark og utmark, i tillegg vil naturreservat ha egne regler som kan gi begrensninger for ferdsel utover dette.

Generelt gjelder

 • Utmark
  • Hensynsfull ferdsel til fots hele året,
  • Hensynsfull ferdsel på ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark, samt på fjell i utmark. 
   Kommunen kan forby slik ferdsel på angitte strekninger.
 • Innmark
  • Ferdsel til fots på frosset eller snølagt mark, men ikke mellom 20 april – 14 oktober. Gjelder ikke gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage, park, eller lignende hvor vinterferdsel vil føre til utilbørlig fortrengsel av eier eller bruker.
  • Ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åger og gjenlegg kan forbys av eier dersom det er fare for skade, uavhengig av inngjerding.
  • Ferdsel i innmark som fører til utmark er tillatt til fots på vei eller sti, og ellers på vei eller opparbeidet sti hele året, så lenge dette ikke fører til utilbørlig ulempe eller gir ferdsel gjennom gårdstun eller hustomt. Dette gjelder ikke for organisert aktivitet, og ferdselen kan forbys dersom den er egnet til å volde nevneverdig skade.