Reguleringsplaner etter PBL 2008

2017001  Detaljregulering av FV.86 gang- og sykkelveg Grunnreis-Elvelund 
2015002 Detaljreguleringsplan for Ny sentrumsskole i Sørreisa
2012001 Hemmingsjordlia Boligfelt