Koordinerende enhet har ansvar for:

 • Tar imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester, individuell plan, melde behov om habilitering og rehabilitering.
 • Tar imot henvendelser fra samarbeidspartnere, intern og ekstern, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan og koordinator/barnekoordinator.
 • Har det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.
 • Koordinerende enhet er en lovpålagt oppgave i henhold til Lov om helse og omsorgstjenester § 7-3 og Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Her kan du finne veiledere og film om koordinator og individuell plan fra Helsedirektoratet. 
 • Bekymringsmelding når personen ikke har fastlege i kommunen

Individuell plan og koordinator

Pasient og bruker som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, har rett til koordinator i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a.

 • Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
 • Planen skal utarbeides dersom personen ønsker det.
 • Kommunen skal tilby koordinator uavhengig av om pasient eller bruker ønsker en skriftlig plan.
 • Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.

 

Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke.

Du, dine pårørende eller verge må selv være aktivt med i hele planprosessen. Den gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. På Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon om individuell plan og koordinator.

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

 

 • Barnekoordinatoren skal sørge for koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
 • Kommunens plikt til å oppnevne barnekoordinator gjelder frem til barnet fyller 18 år.
 • Barnekoordinator skal koordinere det samla tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å ivareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien. Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og rettledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og henvise til velferdstjenester der dette er nødvendig.

Dersom det er oppnevnt barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven§ 7.2a, skal barnekoordinatoren sørge for samordning av tjenestetilbudet.