Norsk bonde- og Småbrukarlag, Natur og ungdom og Norges Bygdeungdomslag har gått i lag om prosjektet Gardsbruk.no som er en møteplass for kjøp, salg og utleie av gårdsbruk i Norge.

Gardsbruk.no er en del av prosjektet "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket".
Bondeboka gir oversikt over regelverk, definisjoner og ordninger knyttet til å drive egen gård.


Bygge ny bygning på landbrukseiendom? 

Bygninger skal i utgangspunktet ikke plasseres på dyrket eller dyrkbar jord, slik jord er en begrenset ressurs, og det er et nasjonalt mål fra sentralt hold at de mest verdifulle jordressursene skal bevares i større grad.

Det er allikevel ikke nødvendig med samtykke til omdisponering dersom det er snakk om jordbruksproduksjon, dette gjelder planteproduksjon og bygninger direkte knyttet til driften av eiendommen (inkludert våningshus). Det opplyses dog om at kommunen gjennom plan- og bygningsloven har anledning til å bruke plasseringshjemmel hvor det finnes alternative plasseringer, slik at dyrket mark ikke unødvendig bygges ned.

All annen omdisponering krever dispensasjon - inkludert kårbolig og anlegg til skogsdrift, og det må da foreligge sterke grunner ("særlig høve") for å tillate en dispensasjon.

Gjødselkjeller - det gjøres oppmerksom på at ved nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel skal kommunen godkjenne plan før arbeidet gjennomføres jfr §20 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Priskontroll- les mer her