Stille liste til kommunestyrevalget 2023?

Fristen for å levere liste til valget er 31. mars kl 12.00

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Les alt om listeforslag på valg.no 

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforsalg, les mer om hvordan detter gjøres: Opprette elektronisk listeforslag

Listeforslag 2023

Listeforslag fra partiene legges fortløpende ut til offentlig ettersyn. Frist for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl 12.00.

Senterpartiets listeforslag

Arbeiderpartiets listeforslag

Fremskrittspartiets listeforslag

Høyres listeforslag

Sosialistisk venstrepartis listeforslag

Godkjente valglister

Valgstyret i Sørreisa kommune behandlet 16. mai listeforslagene til kommunestyrevalget 2023.

Følgende valglsitser er godkjent:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk venstreparti

Oversikt over alle godkjente valglister med kandidater

Klage?

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 9. juni kl 12.00
Klagen må sendes valgstyret i Sørreisa kommune:

Postadresse: Valgstyret i Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa
E-postadresse: postmottak@sorreisa.kommune.no

Valgstyret i Sørreisa

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du er:

 • Norsk statsborger som fyller 18 år i 2023.
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
 • Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Nordisk statsborger bosatt i Norge senest 30.06.2023.
 • Utenlandsk statsborger som har fyller 18 år i 2023 og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen. 
 • Innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

For å stemme i Sørreisa kommune på valgdagen må du være innført i manntallet i Sørreisa kommune. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Hvis du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Står du i manntallet?

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.
 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 11. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 
Søknad om innføring i manntallet i Sørreisa kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Sørreisa.

Postadresse:

Sørreisa kommune, valgstyret
Storveien 20
9310 Sørreisa

E-postadresse: 
postmottak@sorreisa.kommune.no

 

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i starten av juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Det kretsvise manntallet for Sørreisa kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, legges ut på følgende steder:
Sørreisa kommunehus, Servicekontoret
Sørreisa folkebibliotek
 

Valgkort

Ved kommune- og fylkestingsvalget får de flese tilsendt valgkortet digitalt.

Valgkortet sendes til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen. Å få valgkort er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og resevasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Tidligstemming

Du kan tidligstemme fra 3. juli til og med 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden (10. august til 10. september). I Sørreisa kommune gjøres det ved oppmøte på kommunehuset servicekontoret hverdager mellom 10:00 og 14:00. 

Ved tidligstemming kan du kun stemme på parti.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 fra og med 10. august til og med 8. september på kommunehuset, Servicekontoret i tidsrommet 09.00-14.00.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune. Du vil ved forhåndsstemming i en annen kommune få utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Stemmer du til fylkestingsvalget i et annet fylke enn hjemfylket ditt vil du også få utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. 

Avkryssingsstemmeseddelen er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Stemme fra utlandet

Er du i utlandet kan du avgi stemme på de fleste norske utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er også omfattet av reglene for utenriksstemming. Forhåndsstemmingen starter 1. juli.

Levering av stemmeseddel på en utenriksstasjon må skje så tidlig at du er sikker på at den kommer fram til hjemkommunen innen 12. september kl. 17:00. Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 1. september, mens det på Svalbard og Jan Mayen er 8. september.

Stemme hjemme

Hvis du er ufør eller på grunn av sykdom ikke kan møte i valglokaler, kan du søke om å avgi forhåndsstemme hjemmefra. Søknaden om å få forhåndsstemme hjemme i Sørreisa kommune sendes til: 

postmottak@sorreisa.kommune.no 
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa

eller ringe til 77875000

I Sørreisa kommune kan det søkes om stemming hjemmefra frem til klokka 10:00 på onsdag 6. september. Hjemmestemming gjennomføres 6.-8. september.

Stemme på valgdagen

Sørreisa kommune har en valgkrets. Valglokalet er Sørreisa kulturhus

På valgdagen må du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Åpningstid
Søndag  10. september kl 16.00-20.00

Mandag 11. september kl 11.00-21.00

 

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men du må ta med legitimasjon.

Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, ID-kort, førerkort og bankkort med bilde.

Valgresultat for Sørreisa 2023

Valgprotokoll for valgstyret i Sørreisa.

Last ned protokollen her

Valgresultat for Sørreisa 2021

Stemmeberettigede: 2616
Antall godkjente stemmer: 1916
Oppmøteprosent: 73,32