Kommunen holder på å utarbeide maler, listen er derfor ikke fullverdig
Videre opplyses det at selv om kommunen har utarbeidet maler der staten kun har lagt ut sjekklister, og vi vil forsøke å holde de oppdatert, er det planleggers ansvar at det til enhver tid gjeldende lovverk følges.

Planinitiativ

Oppstartsmøte  PDF document ODT document

Planprogram PDF document ODT document

Plandokumenter:

  1. Planbeskrivelse PDF document ODT document
  2. Planbestemmelser PDF document ODT document  
  3. Kart PDF document ODT document  (plan_bokstavkoder)

Brevmaler og sjekklister

Undersøkelser

I biologiske undersøkelser hvor det registreres artsopplysninger skal disse legges inn i artsdatabanken i tillegg til at det rapporteres til kommunen.

Alle geotekniske rapporter og grunnundersøkelser skal i tillegg til at kommunen får de som en del av planprosessen, også oversendes til NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser) jfr følgende brev.

Oversikter

Frivillighetsregisteret - lag og foreninger i Sørreisa