Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven)

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister
(kart- og planforskriften

Andre nyttige lenker

Første del: Alminnelig del (§§ 1-1 - 2-2)

Maler til reguleringsplanlegging
Mal til oppstartsmøte

Plankartsiden
Veileder for reguleringsplan

Klimatilpassing - veileder

Parkmiljø - veileder