Oppstartsmøte

​Oppstartsmøtet er det første formelle trinnet i planprosessen, og er obligatorisk i henhold til PBL §12-8
Det skal sendes inn planintiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.
Etter lovendring i 2017 skal det også skrives referat fra slikt møte (se skjema og maler), dersom forslagstiller og kommunen er uenig, kan det kreves at saken legges frem for kommunestyret. Det samme gjelder hvis kommunen stopper behandlingen før, under eller etter oppstartsmøtet.

 

Varsling

Forslagstiller skal varsle oppstart av et planarbeid, dette gjøres som regel samtidig med varsel om planprogram

Planforslag

Forslagstiller utarbeider et planforslag basert i de føringene og rammene som er satt av nasjoanle lovverk og dokumenter, samt regionale og lokale dokumenter og planer som må regnes som overordnet til den aktuelle planen.

Førstegangsbehandling

Når et planforslag foreligger legges dette frem til relevant utvalg med delegert myndighet til å legge forslaget ut på høring. Forslaget består av plankart, planbestemmelser og ofte en planbeskrivelse, i tillegg foreligger et saksfremlegg.

Under behandlingen vedtas forslaget

  • lagt ut på høring,
  • det bearbeides eller sendes i retur for bearbeiding,
  • eller det avvises.

Offentlig ettersyn (høring)

Høring kunngjøres og berørte parter varsles, alle kan gi innspill til planen.

Annengangsbehandling

Etter høring, gås alle innspill gjennom og ny behandling i relevant utvalg for innstilling til kommunestyret gjennomføres.

Vedtak

Planen vedtas av kommunestyret, og blir fra vedtaksdato (dersom annen ikrafttredelsesdato ikke vedtas) bindende for den enkelte grunneier.

Politisk behandling av planer kan finnes i møtekalenderen

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og klagemulighet

Etter at en plan er vedtatt blir det sendt ut en kunngjøring på kommunens hjemmeside og i lokalavis. 

Det er ikke anledning til å klage på vedtaket.

Behandlingstid

Hvor lang tid en plan tar avhenger av hvor kompleks og hvilken størrelse planen har, noen planer kan være mer kontroversielle både med tanke på overordnede myndigheter, nabolag og ineressegrupper - disse vil som oftest ta lengre tid enn enklere saker av mindre størrelse.

Ved innsendelse av planforslag har en kommune en frist på 12 uker til å førstegangsbehandle forslaget, denne fristen løper fra forslaget er komplett innsendt. For at et forslag skal regnes som komplett innsendt skal det fylle alle krav til planforslag og dokumenter fastsatt i regelverk - herunder krav om format på digitale data slik som kart.