Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16)

  1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  4. Oppretting av anleggseiendom
  5. Registrering av jordsameie
  6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
  7. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
  8. Grensejustering
  9. Arealoverføring
  10. Klarlegging av eksisterende grense

Hele betalingsregulativet for 2019 kan lastes ned her.