Betalingsregulativet for byggesaker er delt inn i følgende kategorier;

  • Tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak
  • Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen og ulovlighetsoppfølgning
  • Eiendomsopplysninger mv.
  • Tvangsmulkt
  • Avfallsplaner for bygge- og anleggsavfall
  • Reguleringsplaner

Hele betalingsregulativet for 2019 kan lastes ned her.

5.  RETNINGSLINJER
 
5.1       Beregningsgrunnlag.    
Norsk Standard, jfr. T-1459, legges til grunn ved beregning av bruksareal med unntak av areal for balkonger, terrasser og overbygde utearealer når det gjelder gebyrets størrelse. Gebyrsatsen er i hht. tidspunktet for innleverte dokument. Denne reguleres oppad til nærmeste 50,00 kr pr. 01.01. i hht. konsumprisindeks pr. 15.10. Gjelder ikke pkt. 4.
5.2       Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter Plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle blir avslått, men med fratrekk på 50 % av gebyr. Det samme gjelder dersom tiltakshaver ikke iverksetter eller stanser et arbeid.
Ved for sent innbetaling av gebyr, gjelder samme retningslinjer som for innkreving av kommunale avgifter.
5.3       Betalingstidspunkt med evt. tillegg..
Gebyr etter Pbl. faktureres tidligst når vedtak er fattet med 14 dagers betalingsfrist. Dersom kommunen må innhente ekstern fagkyndig bistand, skal dette skje i samråd med tiltakshaver. Evt. ekstra kostnader som påløper kommunen skal dekkes av tiltakshaver.
5.4       Redusert gebyr.
Når særlig grunn foreligger, kan Rådmannen etter søknad redusere gebyret.       Søknad om nedsettelse av gebyr, utsetter ikke betalingsfristen. Personlige / sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
5.5       Klage
Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Kommunestyret og kan ikke påklages. Anvendelse av regulativet kan i hht. Forvaltningsloven påklages til Fylkesmannen i Troms for saker etter Pbl