Framtidige vaksinedatoer

Framtidige vaksinedatoer:

Det er per nå ikke satt opp nye vaksinedatoer i kommunal regi.

Sørreisa kommune har fra 01.01.23 inngått avtale med Apotek 1 i Sørreisa, om samarbeid rundt koronavaksinering.

Det betyr at du nå kan få satt koronavaksine på apoteket her i Sørreisa. Vaksinen er gratis også på apoteket.

Kontaktinformasjonen til Apotek1 Sørreisa finner du her .

Har du spørsmål eller behov for å komme i kontakt med oss?

Da kan du ringe oss, eller sende oss en SMS. 

Hvis du ønsker korona-vaksine, men ikke har mulighet til å benytte deg av oppstatte vaksineringsdatoer i kommunen eller vaksintilbudet som gis i Apotek, ber vi deg ta kontakt med oss.

Vi nås på telefonnummer 468 23 303.

Andre oppfriskningsdose med koronavaksine for personer over 65 år (fjerde vaksinedose)

Alle personer som er 65 år eller eldre tilbys nå en 2. oppfriskningsdose. Det må det ha gått minimum 4 måneder fra forrige vaksinedose før ny oppfriskningsvaksine kan gis. Hvis du har hatt koronainfeksjon må du vente minst 3 uker (gjerne noe lenger) før du tar vaksine.

Unntaket er personer med alvorlig svekket immunforsvar, som allerede har fått fire vaksinedoser.  Behov for ytterligere vaksinasjon utover de 4 anbefalte dosene til de med mest svekket immunforsvar må vurderes individuelt. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, må det dokumenteres i form av et brev som tas med til vaksinestasjonen.
 

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

Hvis du vil lese mer om  2. oppfriskningsdose for personer over 65 år kan du gjøre det på helsenorge.

Oppfriskningsdose med koronavaksine for personer 18-64 år

Alle personer mellom 18 og 64 år har tilbud om å bestille time for å få vaksine (4 dose).

For de som ikke tilhører en risikogruppe (se under) er sannsynligheten for alvorlig forløp av korona svært liten. Det er derfor ikke gitt en generell anbefaling til denne gruppen om å ta vaksinen. Men de som av ulike grunner selv måtte ønske å bli vaksinert, har nå mulighet til dette.

For personer i risikogrupper er sannsynligheten for alvorlig forløp høyere. Disse anbefales dermed å ta vaksinen.

Risikogruppene består av:

 • organtransplanterte 
 • alvorlig og moderat immunsvikt 
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer 
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).  
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese) 
 • Downs syndrom 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • demens 
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • hjerneslag 
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetes-senkomplikasjoner.   

 

Det må ha gått minimum fire måneder siden forrige vaksinedose.

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon.

 

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

Hvis du vil lese mer om oppfriskningsdose kan du gjøre det på helsenorge.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser, som en del av det ordinære vaksinasjonsforløpet, tilbys nå en oppfriskningsdose av koronavaksine.   For deg over 18 år må der ha gått minimum 4 mnd fra 3. vaksinedose før oppfriskningsdose kan gis. For barn og unge mellom 5 og 17 år må det ha gått 4 mnd før 3. dose

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som har tatt 4 vaksinedoser anbefales det nå en 5 vaksinedose.  Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

Koronavaksine til ungdom 16 og 17 år

For ungdom i alderen 16-17 år anbefales to vaksinedoser (Pfizer) med 8-12 ukers intervall. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser. Det ha gått minimum 4 uker for 3. dose kan gis. 

Barn og unge mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom tilbys en oppfriskningsdose (3. dose) når det er gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose. Dette gjelder følgende grupper:

 • Organtransplanterte
 • Immunsvikt (feks. medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (feks. leukemi, lymfom) siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunsjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig lungesykdom (feks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"Fontan-barn"
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

 

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Det er også utarbeidet en egen informasjon fra FHI om koronavaksine for ungdom 16-17 år. Her kan du lese mer om blant annet bivirkninger av vaksinen.

Koronavaksine til ungdom 12 og 15 år

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta koronavaksine (Pfizer). 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser. Det ha gått minimum 4 uker for 3. dose kan gis. 

Barn og unge mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom tilbys en oppfriskningsdose (3. dose) når det er gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose. Dette gjelder følgende grupper:

 • Organtransplanterte
 • Immunsvikt (feks. medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (feks. leukemi, lymfom) siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunsjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig lungesykdom (feks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"Fontan-barn"
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

For koronavaksinasjon hos barn og unge under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre ved felles foreldreansvar. Dette må gjøres BÅDE for dose 1 og dose 2. Registreringen av samtykke gjøres via kommunens hjemmeside, samtidig som ungdommen meldes opp til vaksine. Registreringsløsningen er lagt opp slik at begge foreldrene skal samtykke digitalt.

Registrering for vaksine for ungdom UNDER 16 år kan gjøres her.

Vaksineringen vil skje etter avtale med kommunen vaksinajonskontor.

 

Du finner en kort informasjon fra FHI om vaksine til ungdom 12 -15 år her.

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Barn 5-11 år

Barn 5-11 år kan nå få tilbud om koronavaksine (Tilpasset Pfizer-vaksine).

 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det).

Barn med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn over 5 år med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser. Det ha gått minimum 4 uker for 3. dose kan gis. 

 

For koronavaksinasjon hos barn og unge under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre ved felles foreldreansvar. Registreringen av samtykke gjøres via kommunens hjemmeside, samtidig som ungdommen meldes opp til vaksine. Registreringsløsningen er lagt opp slik at begge foreldrene skal samtykke digitalt.

Registrering for vaksine for ungdom UNDER 16 år kan gjøres her.

Vaksineringen vil skje på egne tidspunkt for denne gruppen. I første omgang vil vaksine bli gitt etter timebestilling. Når barnet er registrert for vaksine og begge foresatte har samtykket vil vaksinekontoret sette barnet opp på time til vaksinering. Foresatte vil da motta en SMS med oppsatte timeavtale. 

 

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Barn 6 mnd - 4 år

Friske barn i denne aldersgruppa tilbys ikke koronavaksine.

Barn med alvorlig grunnsykdom kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

 

For koronavaksinasjon hos barn og unge under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre ved felles foreldreansvar. Registreringen av samtykke gjøres via kommunens hjemmeside, samtidig som ungdommen meldes opp til vaksine. Registreringsløsningen er lagt opp slik at begge foreldrene skal samtykke digitalt.

Registrering for vaksine for ungdom UNDER 16 år kan gjøres her.

Vaksineringen vil skje på egne tidspunkt for denne gruppen. I første omgang vil vaksine bli gitt etter timebestilling. Når barnet er registrert for vaksine og begge foresatte har samtykket vil vaksinekontoret sette barnet opp på time til vaksinering. Foresatte vil da motta en SMS med oppsatte timeavtale. 

 

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Vaksinering av personer som har hatt korona

Gjennomgått infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker oppfriskningsdose, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

FHI har utarbeidet informasjon om dette. Du kan lese informasjonen her.