Kulturskolen

Som en del av smitteverntiltakene er lokalene til Sørreisa Kulturskole stengt for elever og besøkende.

Lærerne har til nå fulgt opp alle sine elever, og utformet et opplegg som passer for den enkelte. De har hjemmekontor, men tilgang til lokalene siden det er der kulturskolens instrumenter er.

Alle elever får tilbud om digital undervisning med videokonferanse. Dette har fungert svært godt for de som har takket ja til dette. Andre har fått tilsendt undervisningsopplegg, oppgaver og noter, og lærerne har laget instruksjonsvideoer og lydopptak (musikk) for fjernundervisning.

Å øve inn musikk og sang er en lang prosess. Det positive med den situasjonen vi er i nå er at mange elever nå får tid og mulighet til å komme i mål med påbegynte prosjekter. Så i motsetning til vanlig skole trenger ikke alle elever å få tilsendt nytt materiale fra uke til uke; for noen er bare litt veiledning nok.

Kulturskolen vil oppmuntre alle elever til å ta kontakt med sin lærer dersom de har ønsker eller trenger hjelp med noe. Foresatte er også velkommen til å slå på tråden eller sende en melding dersom de har innspill, utfordringer eller ønsker i forhold til «hjemmekulturskole».

Rektor, Lise Løvland, har hjemmekontor og er tilgjengelig på telefon 990 44 448, samt epost og vidokonferanse.

Folkebiblioteket

Biblioteket er stengt og vi benytter tida til å forberede oss til flytting. Det vil reduserer tida biblioteket må være stengt til høsten.

Etter anbefaling fra Troms fylkesbibliotek låner vi ikke ut fysisk materiale i perioden fram til 13. april. Begrunnelsen for anbefalinga er todelt:

 • Bøkene kan være smittebærere i lang tid, hvor lang tid ser ut til å være uklart. For å hindre smitte fra låner til låner kan man stenge for innlevering, men smitte fra bibliotek til låner er fortsatt en risiko.
 • Biblioteket bør ikke bidra til økt ferdsel i det offentlige rom. I mellomtida så må dere ty til de digitale løsningene som finnes.

Gå gjerne inn på siden www.karanteket.no Her finner dere mange digitale bibliotektilbud. Mangler du pinkode, er usikker på hvordan tjenestene skal brukes, eller har andre spørsmål: kontakt oss på epost.

Kulturkontoret

Kommunehuset er stengt, men kulturkontoret kan kontaktes i mandag-fredag 09.00-14.00 på e-post eller tlf. 992 04 624.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har hovedsakelig hjemmekontor, men kan møte brukerne ved behov. Tjenesten kan kontaktes på telefon i kjernetida: mandag til fredag 09.00-15.00.

Helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjonen gjennomfører/tilbyr:

 • Tilbud til foreldre med nyfødte om konsultasjon på helsestasjonen i stedet for hjemmebesøk.
 • Barnevaksinasjonsprogrammet prioriteres.
 • Kritiske vektkontroller av spedbarn gjennomføres.
 • Seksukerskonsultasjon gis på helsestasjonen med helsesykepleier og lege.
 • Helsesykepleierne er å treffe på telefon dersom en ønsker individuelle råd og veiledningssamtaler.

Skolehelsetjenesten 6-16 år

Skolehelsetjenesten sine tiltak:

 • Samarbeidet med skolene/lærere ivaretas på telefon.
 • Samtaler som før ble gjennomført på skolene og på kontoret blir nå erstattet med telefonsamtaler. Både foreldre og barn/ungdom kan ta kontakt på telefon.

Vanja - helsesykepleier; tlf. 468 00 379 eller epost.
Leni - helsesykepleier; tlf. 468 23 303 eller epost.
 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom vil være stengt inntil videre i tråd med anbefalinger angående koronaviruset.
Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med helsesykepleier på tlf. 468 00 379/468 23 303.

Svangerskapsomsorgen

Gravide tilbys kontroll med jordmor på helsestasjonen, samt oppfølging på telefon.

Flyktningehelsetjenesten

Helsesykepleier samarbeider med flyktningetjenesten om tilbudet til familier. Familier følges opp pr. telefon og ellers ivaretas i henhold til prioriterte kontroller/vaksinasjoner/konsultasjoner som befolkningen for øvrig.

Ergoterapeut/Frisklivstrening

Følgende tiltak er iverksatt/gjennomføres:

 • Forebyggende hjemmebesøk er flyttet til 2. kvartal.
 • Frisklivstrening har vært avlyst siden 13. mars. Fra og med uke 14 starter en med gå-turer som fellesaktivitet.
 • Søknad om hjelpemidler behandles så langt det er mulig.

Barneverntjenesten

Ansatte i barneverntjenesten er å treffe på telefon som før. Det gis råd og veiledning til de som tar kontakt.  

Det gjennomføres ikke samtaler på kontoret, hjemmebesøk eller samarbeidsmøter. Tjenestens ansatte følger opp barn og foreldre gjennom telefonsamtaler, og i samarbeid med ansatte i barnehage og skole.

Vakt-telefonen utenom kontortid fungere som før, og hjelp gis i akutte situasjoner.

Psykisk helse og rus

Tjenesten nås på telefon både av tjenestemottakere, oppdragstakere og samarbeidsparter. Det gis individuell oppfølging. Torsdagskafè erstattes med gå-gruppe, lavterskeltilbud tilpasset Covid-19 situasjonen.

Legetjenesten

Legetjenesten har iverksatt/gjennomfører ulike tiltak:

 • Har avbestilt alle planlagte legekonsultasjoner til over påske.
 • Fast personell som kun jobber ved ett av legekontorene (Dyrøy og Sørreisa). Begge kontorene har lege, sykepleier og legesekretær hver dag.
 • De fleste legene jobber hjemmefra (hjemmekontor) med ulike type oppgaver knyttet til oppfølging av pasienter.
 • Oppfølging av sykehjem skjer via e-konsultasjon eller video.
 • 1-2 leger bemanner daglegevakt hverdager.
 • Alle ansatte er jobber «lengre fra hverandre», i form av å ikke sitte sammen. De fleste oppgavene ivaretas som vanlig, utenom vanlige konsultasjoner.
 • Har bistand fra helsesykepleiere for testing av Covid-19 og besvaring av kommunens koronatelefon.
 • Jobber med å få på plass plan for oppfølging av sykehjemspasienter i påsken.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har iverksatt/gjennomfører følgende tiltak:

 • Har kuttet ned på rapport-tid, for å kunne overholde retningslinjene med avstand og tid.
 • Har bistand fra personell skole for å levere på oppdrag hjemmehjelp, middagsombringing og handling.
 • Har trukket seg ut fra sykehjemmets garderober, opprettet egen midlertidig garderobe i samme etasje som de har arbeidsrom/kontor.
 • Personalet får kun jobbe vakter ved enten tjenesten «ute» eller ved omsorgshyblene.
 • Frivilligsentralen får ikke komme inn på omsorgsleiligheter for å levere middag, dette da huset er stengt. Hjemmetjenesten ivaretar denne oppgaven selv.
 • Middag må hentes fra «utsiden» av kjøkkenet, for ombringing. Dette da trapp ned til sykehjemmet er stengt.
 • Omsorgshyblene og omsorgsleilighetene er stengt for besøkende.
 • Tar alle prøver som vanligvis brukerne drar til fastlegen for.
 • Fått på plass og jobber med å få på plass senger i omsorgsleiligheter, for oppfølging av pasienter med Covid-19 som må isoleres og trenger tett oppfølging av tjenesten.

Sykehjemmet

Sykehjemmets har iverksatt/gjennomfører følgende tiltak:

 • Hele sykehjemmet er stengt for besøkende.
 • Har kuttet ned på rapport-tid, for å kunne overholde retningslinjene med avstand og tid.
 • Avdelingene er stengt «fra hverandre». Dette slik at personell ikke kan gå igjennom en avdeling, for å komme til en annen.
 • Personell får kun jobbe vakter ved en avdeling på sykehjemmet.
 • Tar alle prøver som legetjenesten vanligvis kommer ned for å gjøre, inkludert Covid-19 prøver.
 • Middag hentes «fra utsiden», via hovedinngang, for to av avdelingene.
 • Opprettet egen smitteavdeling med 4 plasser, jobber med å få denne operasjonell med alt av utstyr som trengs. Hatt bistand fra ansatte psykisk helsetjeneste til dette.

Boligtjenesten

Boligtjenesten har iverksatt/gjennomfører følgende tiltak:

 • Har kuttet ned på rapport-tid, for å kunne overholde retningslinjene med avstand og tid.
 • Jobber med å sikre at ansatte kun ivaretar 1-2 brukere.
 • Dialog med pårørende, i forhold til plan for oppfølging av den enkelte bruker ved evt. sykdom hos både bruker, pårørende og personell.

Kjøkken

Kjøkken har iverksatt/gjennomfører følgende:

 • Merarbeid med mottak av varer, for å redusere smitterisiko
 • Merarbeid for pakking av mat

Servicekontoret

 • Servicekontoret er stengt for besøkende. Sentralbordet er bemannet og driftes  som før.
  De to ansatte på servicekontoret jobber hjemmefra annenhver uke.​

 •  

IT

 • IT-avdeklingen har tilsammen fire ansatte. De ansatte har jobbet fra hjemmekontor, en ansatt på kontoret i Dyrøy, og noen på kontoret i Sørreisa. Dette for å hindre at flere ansatte i avdelingen blir syke samtidig.
 • I forbindelse med at mange ansatte har jobbet hjemmefra og at skolene har hatt hjemmeundervisning, har det vært et større behov for bistand fra IT ute i de ulike avdelingene. IT har også bistått de ulike enhetene med å ta i  bruk digitale verktøy, både på hjemmekontot og på de ulike arbeidsplassene.

Personal

Korona-situasjonen har ført til en del endringer av de sentrale forskrifter og avtaler. Dette påvirker flere områder i den kommuale driften, og de ansattes rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Personal har jobbet med å sørge for de ansattes rettigheter under denne unntakssituasjonen.
Det jobbes med å kartlegge og omdisponere ansatte fra avdelinger som har redusert drift til avdelinger som har behov for flere ansatte. Renhold og helse er de to avdelingene som har behov for flere ansatte i denne situasjonen.

Det er tett dialog med de tillitsvalgte. Dette er viktig for at vi sammen skal finne de beste løsninger for de ansattes arbeidssituasjon og gi de beste tjenester til innbyggerne. 

Informasjonsteamet

I forbindelse med kriseberedskap i kommenen, har en også et informasjonsteam:

 • Informasjonsteamet består av fire ansatte som til daglig jobber i ulike avdelinger. 
 • Informasjonsteamet skal møtes i krisesituasjoner og sørge for både intern og ekstern kommunikasjon i kommunen.
 • Informasjonsteamet har jobbet med å gi informasjon til innbyggerne og ansatte via hjemmeisden og kommunens facebook side, i tillegg til brev ut til alle innbyggerne. 
 • Kommunens hjemmeside og facebook side oppdateres jevnlig med ny informasjon både fra sentrale myndigheter og lokale nyheter. 

Skole og barnehage

Fra og med 13. mars bestemte regjeringen at landets barnehager og skoler skulle stenge. Barn med foreldre som arbeidet i samfunnskritiske yrker ville likevel få et omsorgstilbud ved behov.

Skolen har hatt hjemmeundervisning via digitale plattformer, og elevene er ivaretatt gjennom kontakt med kontaktlærere og faglærere.
Det gjennomføres ikke fysiske møter, samarbeid og møter går også gjennom digitale plattformer. 
Situasjonen har også ført til at eksamen for 10.trinn er avlyst.

Barnehagene har vært i drift for de barna som hatt behov i forbindelse med foreldre i samfunnskritiske yrker, ellers har barna vært hjemme. Barnehagene har fulgt opp sine barn via telefonsamtale med hjemmet.

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Mer informasjon om dette vil komme.