Den unormale situasjonen som vi opplever har vart i ca. 4 uker, og det unormale begynner nesten å bli «normalt». Dette er starten på påskehilsen rådmann har til alle ansatte i Sørreisa kommune. Påskehilsenen kan du lese her.


For å være med å bidra til redusert smittefare velger Sørreisa kommune å utbetale lønn tidligere enn vanlig. Dette for å unngå opphopning av mange handlende på butikker i forkant av påskedagene. For kommunens ansatte vil lønna bli kjørt søndag, slik at alle ansatte i kommunen vil ha lønna inn på konto i løpet av mandags formiddag – tidspunkt avhenger av hvilken bank en benytter.

I tillegg oppfordrer kommunen alle ansatte til å følge tidligere råd fra Folkehelseinstituttet i forhold til smittevern.


Informasjon angående avvikling av årets hovedferie:

Hovedferien planlegges som normalt og skal være godkjent av arbeidsgiver innen 01.05.20.

Hovedferie skal som hovedregel avvikles i perioden 1. juni – 30. september selv om det kan innebære at ferien blir annerledes enn det som opprinnelig er planlagt.

Godkjent ferie kan inndras som følge av uforutsette hendelser, jf. ferieloven § 6 tredje ledd. Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell endring av ferien. Vilkårene for at arbeidsgiver kan endre allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien.  

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt e.l.

Ansatte oppfordres til ikke å reise til utlandet i ferieavviklingen slik situasjonen er nå. Vi viser også til Utenriksdepartementets oppfordring om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

Viser også til forbudet som gjelder for helsepersonell som jobber med pasientbehandling. Forbudet gjelder å reise til utlandet, både tjenestereiser og privatreiser. Forbudet gjelder fra 12. mars og ut april. Forbudet kan bli forlenget.  

Eventuelle endringer av planlagt ferieavvikling skal drøftes med tillitsvalgte.

 

Endring av ferie på grunn av koronapandemien

Ansattes ønske om utsatt ferie:

  • Sykdom og karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. (I forbindelse med sykdom, permisjon o.l.) Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt e.l.

  • Hvorvidt arbeidsgiver kan akseptere slik utsettelse, avhenger av situasjonen på hver enkelt enhet/avdeling. Dette er opp til leder å avgjøre.

Arbeidsgiver behov for å endre ferie:

  • Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av utforutsette hendinger som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). En eventuell endring av ferien skal drøftes. Arbeidstaker kan kreve dokumenterte merutgifter på grunn av en slik omlegging erstattet. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien.

  • Flere forsikringsselskaper har besluttet å dekke avbestillinger til land eller områder som UD eller FHI (Folkehelseinstituttet) fraråder at det reises til. Er slike feriereiser bestilt anbefaler vi at aktuelle forsikringsselskaper kontaktes med tanke på å få dekket avbestillinger.


Rådmann i Sørreisa ønsker å rette en stor takk til alle ansatte for den innsatsen som legges ned. Les mer her.

Foreldres rett til omsorgspenger dobles; Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Les mer her.

Bruk av egenmeldinger i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager i forbindelse med korona relatert sykdom: Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16.mars. NAV fikk 20.mars hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring. Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding. Sørreisa kommune aksepterer egenmelding for hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, for ansatte som må i karantene som følge av myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold. Denne ordningen gjelder frem til karantene/korona-situasjonen er over. Les mer her.

Informasjon om endringer og rutiner knyttet til egenmelding ifm. koronaviruset

Omdisponering av ansatte/endring av arbeidstid: Som følge av koronaepidemien, kan det bli aktuelt å omdisponere ansatte. KS (kommunenes sentralforbund) har inngått avtale med forhandlingssammenslutningene om blant annet endring av arbeidsplaner. Partene har lagt til grunn at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående epidemien. Les mer her.

Lønnsoppgjøret er utsatt: Partene er enige om å utsette oppstart av forhandlingene, og hovedtariffavtalen forlenges til 15. september 2020.
Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er partene i KS-området enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 15. september 2020. Det samme gjelder for særavtalen SG 2020 Pensjonsordninger og for SFS 2404 Brannavtalen mellom KS og Det norske maskinistforbund. Partene tar sikte på å starte forhandlingene når lønnsoppgjøret i frontfaget er ferdig. Industrioverenskomsten (frontfaget) er forlenget til 21.august 2020. Les mer her.

Det ligger mye informasjon på KS sine sider som er relevante for arbeidsgiver. Her finner du "ofte stilte spørsmål".

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene. Partene sentralt har nå inngått en avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelser. I praksis betyr dette at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid for kommuneneLes mer om dette her.