Vilkår for å motta skuddpremie

Dersom jeger skal kunne gjøre krav på skuddpremie må jegeren:

-Sende melding med bilde av reven innen 12 timer etter at den er skutt. Meldingen sendes til Christina Sørensen 98861582 eller Helge Jakobsen 40412838.

-Reven skal forevises hel, og i frosset eller fersk tilstand.

-Jegeren plikter å forevise skuddplass dersom kontrollør ønsker dette

-Jegeren må være fastboende i Sørreisa kommune eller ha en annen tilknytning hit.

-Reven skal være skutt, eller fanget i godkjent felle/bås i Sørreisa kommune.

-Rev som mangler ei eller flere klør blir ikke godkjent.

-Rev som er trafikkdrept/trafikkskadet eller selvdød, blir ikke godkjent.

-Jeger tar selv ansvar for deponering av rev etter kontroll.

-Brudd på våre regler vil bli rapportert til Sørreisa Kommune og vil bli anmeldt til Politiet.

 

Se ogå Sørreisa JFFs nettsider 

 

 

Hvorfor skuddpremie på rødrev?

Rødreven er en generalist som kan livnære seg av småpattedyr, hare, fugl, egg, lam av sau, kalv av rådyr og rein, frosk, padder, bær, frukt og avfall.  

I Norge er rødrevbestanden klassifisert som livskraftig, og etter en skabbepidemi på 80- tallet har det vært en betydelig bestandsvekst. I dag forekommer det fortsatt tilfeller av skabb, men det kan se ut som om sykdommen ikke lenger rammer så hardt som den har gjort tidligere. Årsaken til rødrevens bestandsvekst er uviss, men bestandsveksten skyldes færre naturlige fiender (store rovdyr) eller bedre mattilgang pga. mennesklig aktivitet som søppel, slakteavfall fra jakt mm. 

Rødreven har en spesiell rolle i økosystemet fordi den kan opptre både som planteeter, predator, bytte, og bærer av en rekke parasitter. Enkelte parasitter som revens dvergbendelorm kan ogs smitte til mennesker. Per dags dato forekommer ikke revens dvergbendelorm i Norge, men det er registrert tilfeller hos rev i Sverige. Et stadig mildere klima gjør også at rødreven trekker lengre opp i fjellet, og her vblir den en kokurent for fjellreven. 

Effekten av skuddpremie på små predatorer er omdiskutert, skal man lykkes med å redusere revebestanden må man sannsynligvis drive målrettet utskytning over et større geografisk område. Dette skyldes at en stor del av revebestanden i et område ofte er omstreifende, dersom stedbundne individ skytes ut vil et omstreifende dyr kunne ta over reviret.  

jakttid for rødrev er 15.7-15.4

For mer informasjon om rødreven se scandfox.no