Har du lav inntekt?

Har du barn på 1. eller 2.trinn med plass i skolefritidsordningen kan du søke om redusert foreldrebetaling. Her finner du informasjon om moderasjonsordningen.

Ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordningen på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen, dersom:

 1. Foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
 2. Det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til SFO. For skoleåret 2020/2021 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet årsinntekt som er lavere enn 472 267 kroner.

For søknader før 1.august gjelder kommunens vedtak fra 1.august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1.august, gjelder vedtaket fra første heile måned etter søknadstidspunkt og ut skoleåret.


Hva menes med husholdning?

Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboer regner en to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.

Med inntektene til husholdningen mener man husholdningen sin samlede brutto personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.


Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningen sin samlede brutto personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.


Hvordan søke?

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Skjemaet fins på kommunens hjemmeside, og fås ved henvendelse til Servicekontoret.

For at søknaden skal kunne behandles må siste års skattemelding for alle voksne i husholdningen leveres med søknaden.

Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen kan, uten hinder av taushetsplikten, innhente grunnlaget for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt for husholdningen fra skattemyndighetene for å dokumentere inntektene til husholdningen for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysninger og gjøre nye vedtak om redusert foreldrebetaling i hele den tiden søknaden gjelder. (Forskrift til Opplæringsloven § 1B-2)

Det søkes elektronisk her

For personer uten Bank-id, ta kontakt med SFO leder Lede Rasch-Malnes.

 

Hva med de som ikke har en skattemelding?

Dersom noen ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler skattemelding, og hva dette skal være. Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

 

Eksempel på dokumentasjon:

For arbeidstaker:

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp.
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer.
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon.

For selvstendig næringsdrivende:

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt.
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen.

For arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra Nav.

For studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass.
 • Dokumentasjon på overgangsstønad.

For sosialklienter / flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad.
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten.

Dokumentasjon på denne type inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned.

 

Hva om det skjer endring i inntekten?

Søker kan legge fram ny dokumentasjon ved vesentlig og varig endring i inntekt eller stort inntektstap i husholdningen. Det samme gjelder om det skjer endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Inntil søknad og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft fra første heile måned etter søknadstidspunkt og ut skoleåret.

For mer info: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/