Hva er en meddommer?

Som meddommer deltar du i behandlingen av en rettssak, på linje med domstolens fagdommere. Meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalte skal "dømmes av sine likemenn". 

Her kan du lese hva en meddommer er.

Meddommere blir valgt for en periode på fire år (01.01.25 - 31.12.28)

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere, og behandler saken i junimøtet.

Hvem kan bli meddommer?

Hvem som kan være meddommer er regulert i domstolloven kapittel 4. Du må: 

 • være folkeregistrert i Sørreisa kommune
 • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
 • snakke og forstå norsk, og ellers være personlig egnet til oppgaven
 • ikke være fradømt stemmeretten 
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene

Se krav til vandel og hvilke stilinger du ikke kan ha, i domsstolloven §§ 70 og 72

Hva er et skjønnsmedlem?

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingretten og kommunestyret.

Både jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten kan ha behov for skjønnsmedlemmer. Utvalget med skjønnsmedlemmer er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter.

Skjønnsmedlemmer brukes i spesielle saker hvor det skal utøves skjønn, for eksempel verdifastsettelse av fast eiendom i forbindelse med en ekspropriasjonssak. Disse sakene reguleres av skjønnsprosessloven.

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor for eksempel landbruk, skogbruk, byggfag, eiendomsvurderinger (takstmenn, eiendomsmeglere), regnskap, økonomi, revisjon og helse.

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet som skjønnsmedlem, men de bør helst være yrkesaktive, og de bør være i stand til delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng. Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter, er det også en fordel om skjønnsmedlemmene har en viss digital kompetanse. 

Slik søker du

Send en e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no

Vi trenger disse opplysningene om deg som vil bli meddommer:

 • fullt navn
 • adresse, postnummer og sted
 • postadresse dersom den ikke er den samme som bostedsadresse
 • fødselsdato (dd.mm.åååå)
 • mobiltelefonnummer
 • epostadresse (privat)
 • yrke (utdannelse)
 • stillingstittel (nå)

For skjønnsmedlemmer og jordskifte-meddommere trenger vi i tillegg følgende opplysning:

 • Hva er du særlig kyndig i?

Jordskifteretten gir følgende eksempler på fagkompetanse: 

 • gårdbruker
 • skogbruker
 • entreprenør
 • arealplanlegger
 • eiendomsmegler
 • veg/vegplanlegging
 • regnskap
 • takst av eiendom/bygg
 • offentlig ansatte

Meld gjerne din interesse eller foreslå kandidaer innen 21.05.2024.

Er det noe du lurer på kan du sende en epost til postmottak@sorreisa.kommune.no