§ 1 Omfang

Vedtektene gjelder for de barnehagene som eies og drives av Sørreisa kommune.

§ 2 Rammeverk og formål

 1. Barnehagene skal drives i samsvar med bestemmelser gitt i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven), med forskrifter og til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av departementet.
 2. De kommunale barnehagene drives etter intensjonene i kommuneplanen og øvrige kommunale vedtak som angår kommunens virksomheter.

§ 3 Eierforhold og forvaltning

 1. Sørreisa kommune eier og leier barnehagebygg og står ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.
 2. Oppvekst- og kulturutvalget er godkjenningsmyndighet jf § 10 og § 11 i barnehageloven og gjør vedtak etter tilsyn jf barnehagelovens § 16. Fylkesmannen kan etter eget tiltak utøve tilsyn.
 3. Styrer for barnehagene har det faglige og økonomisk/ administrative ansvaret for sin enhet og rapporterer til rådmannen.
 4. Styrer har ansvaret for at barnehagene drives etter lov, forskrifter og rundskriv fra de sentrale myndigheter, samt kommunale retningslinjer og vedtak.
 5. Barnehagene har felles pedagogisk- psykologisk tjeneste med grunnskolen.

§ 4 Barnehagens arealer

Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler.                                                                                                    

Barnehagenes norm for netto leke- og oppholdsareal er 4,0 m² pr. barn fra 3 år og oppover og 5,5 m² pr. barn under 3 år. Som leke- og oppholdsareal inne menes det nettoareal som faktisk er disponibelt for barnas aktiviteter.

 

Antall plasser i den enkelte barnehage beregnes i hht arealnorm og godkjent leke- og oppholdsareal.

§ 5 Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et foreldreråd består av alle foresatte i barnehagen jfr. Barnehageloven § 4. Rådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

§ 6 Samarbeidsutvalg

 1. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens innhold og drift.
 2. Utvalget skal bestå av representanter fra foreldre/foresatte, ansatte og eier. De nevnte grupperinger velger sine representanter og skal være likt representert slik:

En representant hver i barnehager med færre enn 20 barn.
To representanter hver i barnehager med flere enn 20 barn.

 1. Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. I kommunale barnehager sitter eierrepresentanten(e) for valgperioden. Representantene sitter inntil ny representant er valgt.
 2. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.   
 3. Enhetsleder innkaller til barnehageårets første møte.
 4. Enhetsleder har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.
 5. Ved avstemming, har hver representant en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 6. Samarbeidsutvalgets oppgaver: 
 1. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.
 2. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
 3. Samarbeidsutvalget har rett til å påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet dersom barnehagen ikke drives innen de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.
 4. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.

 

De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 20.

§ 7 Opptak av barn

Det kan søkes om hel eller halv plass i barnehagene.

Opptakskrets: For å ha rett til barnehageplass, må barnet være bosatt i kommunen senest ved oppstartstidspunkt for tildelt barnehageplass.

 1. Søknad om barnehageplass og søknad om overflytting skjer via elektronisk søknad på kommunens hjemmeside.
 1. Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars.
 1. Styrerne innstiller til egen barnehage.
 1. Opptak gjøres av styrerne i kommunale og private barnehager og barnehageansvarlig i kommunen. Opptaket samordnes for alle kommunale og private barnehager jf. barnehageloven § 12.
 1. Tildeling av fast plass gjelder til det enkelte barn begynner på skolen, eller plassen sies opp. Den faste plassen er ikke knyttet til en bestemt barnehage.
 1. Venteliste ved hovedopptak gjelder til 1.oktober. Etter denne dato er det supplerende opptak.
 1. Melding om opptak av barn skjer administrativt jfr. bestemmelsene om enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages til Oppvekst- og kulturutvalget som avgjør saken med endelig virkning.  Klage på vedtak må sendes kommunen senest 14 dager etter melding om opptak.

Ved ledig kapasitet etter 1. oktober kan plass tildeles barn som ikke er bosatt i kommunen. Ved flytting ut av kommunen, skal plassen sies skriftlig opp. Det er en måneds oppsigelsestid, fra dato til dato. Plassen disponeres i oppsigelsestiden og det skal betales for plassen i oppsigelsestiden.

 1. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser i en bestemt barnehage, legges følgende kriterier til grunn ved fordeling av barnehageplasser:
 1. Barn med rett til prioritet til plass etter barnehagelovens § 13:
  1. Barn med nedsatt funksjonsevne: Dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av et opphold i barnehagen. (jf § 13 i barnehageloven)
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. a) Barn som er minoritetsspråklig. Minoritetsspråklig barn defineres her som barn der begge foreldre/enslig forsørger har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
  b) Barn med dokumentert behov for spesialpedagogisk hjelp i hht § 5-7 i opplæringsloven. 
 1. Barn der det er ekstraordinære belastninger i hjemmet dokumentet av faglig instans (barnevern, helsesøster, lege, BUP).
 2. Barnet har ett år igjen til skolestart.
 3. Barnet har søsken i barnehage.
 4. Enslig forsørger eller student/mye alene om daglig omsorg.
 5. a) Barnet har foresatte som er registrert som arbeidssøkere.
  b) Barnet har foresatte som begge er i arbeid eller under utdanning.
 1. Barnegruppens alders- og kjønnssammensetning.
 1. Opptak gjelder for barnehageåret som starter 15. august, og til 31.juli det året barnet begynner i skolen.
  Barn som får innvilget søknad om utsatt skolestart må bekrefte skriftlig at de ønsker barnehageplassen videre.
 2. Forutsatt at det er ledige plasser etter at alle med rett til plass har fått tilbud om plass ved hovedopptaket, settes det av to helplasser som tildeles utfra kommunens behov i forbindelse med rekruttering av fagpersonell. Plassene holdes av inntil 1.feburar påfølgende år, og rådmannen avgjør evt opptak i disse plassene.

§ 8 Åpningstider og ferieavvikling

Barnehagene har ei åpningstid på inntil 9,5 timer 5 dager i uken. Oppvekst- og kulturutvalget fastsetter åpningstiden for den enkelte barnehage etter at samarbeidsutvalget har uttalt seg.

Det avsettes 5 hele dager til kurs og planlegging for personalet i barnehagene. Da er barnehagene stengt.                                                                                         

Søn- og helligdager er barnehagene stengt.  Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt. Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 1200.

Barnehagene er stengt to uker om sommeren: uke 29 og 30. Barna skal ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av året. Minimum tre uker skal være sammenhengende.

Den 4. ferieuken kan tas ut som enkeltdager og skal varsles minimum en uke i forkant. Kurs og planleggingsdager, da barnehagen er stengt, regner ikke som feriedager.

Barnehagetilbudet skal opphøre senest 31. juli det året barnet fyller 6 år. All ferie må være avviklet innen denne dato.

Det er mulig å kjøpe oppholdstid i tiden 1. august til 15.august det året barnet begynner på skolen.

§ 9 Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for oppholdet.

Betaling av kostpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetaling jf. Merknad til forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Søskenmoderasjon i foreldrebetaling er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4. barn. Fra og med 5. barn er det ikke foreldrebetaling. Moderasjon gis bare for søsken med samme bostedsadresse i hht folkeregisteret.

Kommunen har ordning som tilbyr redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og 20 timer gratis kjernetid per uke for tre-, fire og femåringer i husholdninger med samlet personinntekt under inntektsgrense fastsatt av Stortinget jf forskrift om foreldrebetaling.

Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved fravær. Dette gjelder også ved avvikling av ferie i løpet av barnehageåret. Ved uforutsette hendelser kan det søkes om betalingsfritak. Det må legges fram dokumentasjon.

For sein henting av barn medfører overtid. Ved gjentatte ganger vil det bli sendt krav om betaling. Etter 2. gangs for sein henting av barn utstedes det et krav i henhold til gjeldende betalingsregulativ. Etter 4. gangs for sein henting vurderes oppsigelse av barnehageplassen for resten av barnehageåret.

Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned som kompenserer for barnets 4 uker ferieavvikling.

Det gis anledning til kjøp av enkeltdager dersom barnehagen har kapasitet.

Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp skriftlig med en måneds varsel. 

Dersom barnehageavgiften ikke er betalt innen fristen kommunen si opp barnehageplassen. Innfordring av barnehageavgifter skjer etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

§ 10 Oppsigelse og permisjon

 1. Barnehageplassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel, fra dato til dato. Plassen disponeres i oppsigelsestiden og det skal betales for plassen i oppsigelsestiden.
 1. Etter søknad kan det gis permisjon for et helt eller for et halvt barnehageår. Barnehageåret deles ved årsskiftet. Det gis normalt ikke permisjon fra plass før etter at barnet har vært i barnehagen i ett halvt år. Det gis ikke sammenhengende permisjon i mer enn ett år. Permisjon, etter at barnet har vært i barnehagen i ett halvt år, kan gis på følgende kriterier:

a) Svangerskapspermisjon

b) Midlertidig fraflytting fra kommunen inntil ett år

c) Andre viktige velferdsgrunner

 1. Dersom en har hel plass, kan det gis permisjon fra deler av plassen dersom det lar seg   løse praktisk og økonomisk.

§ 11 Forsikring

Sørreisa kommune oppretter kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for den tida barna oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også turer og andre arrangement utenfor barnehagen som personalet står som leder for.

§ 12 Erstatningsansvar i tingsaker

Etter avtale med barnehagepersonalet kan barn ta med enkelte personlige eiendeler i barnehagen, men barnehagen kan ikke stå ansvarlig for tap eller skade av/på disse eiendelene. Bare i unntakstilfeller vil tingskader forvoldt av barn bli erstattet av kommunen

§ 13 Dispensasjon fra bestemmelsene

Oppvekst- og kulturutvalget kan i spesielle tilfeller fravike fra bestemmelsene i vedtektene. Vedtaket skal i hvert tilfelle begrunnes.