Følgende roder tømmes i 2024:

Rode 1           Bjørga – Skøelv

Rode 2           Skøelv – Gumpedal – Skøvatn

Rode 3           Lyshaugveien – Skarveien

Rode 4           Skøelv – Straumen

Rode 5           Bakkejordveien

Rode 6           Bonhaugveien

Rode 7           Sørsiveien m/Sjømannsveien

I tillegg til de abb. som har årlig tømming. 

For at vi skal få gjort en så god jobb som mulig når vi er på din eiendom ber vi om at vegen frem til avløpsanlegget og lokk til slamavskillere skal være fri for hindringer og at anlegget/tanken er merket.

Endring på tømmestart i de ulike områdene i Sørreisa Kommune kan forekomme og vi har ikke mulighet til å oppgi nøyaktig tidspunkt for når vi er på ditt anlegg og tømmer. Eier trenger ikke å være til stede under tømming.»  

Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. Tanker som er vanskelig å se i terrenget må merkes med stake – hvis mulig også med gnr/bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket.

Abonnenten anbefales å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for bl.a. barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.

Klagefrist vedrørende septiktømming:

1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø AS, Ringveien 136, 9350 Sjøvegan, tlf 4000 2929.