Flyktningestrømmen fra Ukraina

Dagens flyktningestrøm til Norge kan bli større enn i 2015, og IMDI har anmodet Sørreisa om å bosette 80 personer i løpet av 2022. Dette er langt flere enn det som kommunen i utgangspunktet hadde meldt at vi kunne bosette. Det beregnes at de fleste av disse vil være Ukrainske flyktninger, som jo vil få midlertidig kollektiv beskyttelse. Vi må derfor se på hvordan vi skal skalere opp våre tjenester.

Ivaretakelse av oppgaver som følge av bosetting av flyktninger ivaretas av ulike avdelinger i Sørreisa. Alle flyktninger som bosettes i kommunen, inkludert flyktninger fra Ukraina, får bl.a.:

 • Hjelp til å skaffe bolig i Sørreisa.
 • Økonomisk støtte og oppfølging i etableringsfasen.
 • Rett og plikt til norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap. Tilbudet gis på Senter for læring og integrering på Finnsnes.
 • Rett og plikt til deltakelse i Introduksjonsordningen, jf. Integreringslovens bestemmelser. Tilbudet gis på Senter for læring og integrering på Finnses.
 • Rett til å jobbe i Norge.
 • Barn og unge har rett til skole og barnehage.
 • Rett til helsetjenester.

Flyktninger som blir hentet til Sørreisa av privatpersoner, og av den grunn ikke registreres i det ordinære mottakssystemet, bes ta kontakt for få informasjon og hjelp fra flyktningetjenesten. Henvendelse via sentralbord 77875000 eller e-post.

Ønsker du å bidra?

Flere innbyggere kontakter kommunen for spørsmål om hvordan man kan bidra for flyktninger som kommer fra Ukraina og andre deler av verden. Vi setter stor pris på engasjementet, da dette er viktig for at nyankomne flyktninger skal få gode liv i nytt land. Her er ulike måter du kan bidra på:

Frivilligsentralen har alltid behov for frivillige som kan bidra på ulike måter både i forhold til personer som allerede bor i kommunen, og personer som kommer til å flytte til kommunen. Om du ønsker å bidra inn med frivillig innsats, kan du ta kontakt med Ragnhild Hjorthen på 992 04 651  eller e-post. 

 

Leie ut bolig til flyktninger

Vi har oversikt over tilgjengelige kommunale boliger, og vet at dette ikke vil være tilstrekkelig for å bosette det antallet som vi nå har fått anmodning om.

Dersom du har en privat bolig som du kunne tenke deg å leie ut, ønsker vi gjerne å høre fra deg så snart som mulig. Det vil være en fordel om boligen er i nærheten av sentrum. Ta kontakt på med kommunen på e-post.

Klær og utstyr for nyankomne flyktninger

Dersom du har brukte klær og utstyr til barn og voksne, kan disse leveres på Frivilligsentralen. Klærne må være i god stand og rene. 
Ta kontakt med Ragnhild Hjorthen på 992 04 651 eller e-post eller flyktningetjenesten ved Elisa Svegre Hansen på telefon 412 54 907 eller e-post.

Tilbud i skole og barnehage

Vi har ledig kapasitet i barnehage, og kan gi tilbud til de barn som måtte komme. Barn og unge mellom 6 og 16 år har rett og plikt til å gå på skole. I den forbindelse kan det være aktuelt å bemanne opp med personell som snakker russisk og/eller ukrainsk i både barnehage og skole. Ta kontakt med kommunen på e-post dersom du kan bistå i denne sammenhengen.

Arbeidspraksisplasser og arbeid til flyktninger

Flere flyktninger som deltar i Introduksjonsordningen har med seg kompetanse og ressurser fra hjemlandet som er viktig for det norske arbeidsmarkedet. Disse vil ha behov for relevant arbeidstrening på norske arbeidsplasser, med mål om å komme seg i jobb i Norge. Er du arbeidsgiver og har mulighet til å stille med arbeidspraksisplass eller jobbmuligheter for våre flyktninger, ta kontakt på e-post 

Transport av flyktninger fra Ukraina og asylmottak/private bosettinger

For spørsmål om transport av flyktninger ut av Ukraina og opprettelse av asylmottak, kontakt UDI. Dersom du ønsker å huse flyktninger privat hos deg midlertidig i påvente av oppholdstillatelse, må dette avtales privat og UDI må kontaktes.

Hvem gjør hva?

Utlendingsdirektoratet 
Staten, ved Utlendingsdirektoratet (UDI), har ansvar for drift av asylmottak og behandling av asylsøknader. Flere steder i Norge er det nå opprettet krisemottak for flyktninger som har fått opphold i Norge, men som venter på å få tildelt en bosettingskommune. UDI løpende med å bygge opp antallet mottaksplasser. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å forespørre og tildele kommunene bosetting av personer som har fått sin søknad om opphold behandlet. Sørreisa kommune ble opprinnelig anmodet om å bosette 20 flyktninger i 2022. På grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina har IMDi har anmodet oss om å bosette 80 flyktninger i 2022.

Sørreisa kommune
Flyktningetjenesten koordinerer arbeidet med bosetting, oppfølging og opplæring av alle nyankomne flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi. Alle flyktninger som bosettes i kommunen, inkludert flyktninger fra Ukraina, får bl.a.:

 • Hjelp til å skaffe bolig i Sørreisa
 • Økonomisk støtte og oppfølging i etableringsfasen
 • Rett og plikt til norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap
 • Rett og plikt til deltakelse i Introduksjonsordningen, jf. Integreringslovens bestemmelser
 • Rett til å jobbe i Norge
 • Barn og unge har rett til skole og barnehage
 • Rett til helsetjenester

 

Kontakt flyktningetjenesten på telefon 412 54 907 eller e-post.