Jordsmonnkartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Personell fra NIBIO vil i det nevnte tidsrommet gå over jordbruksarealene i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet.

Dersom det er noen grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka mark i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt enhet for teknisk og planlegghing så for som mulig.

Les orientering om kartleggingen her

Informasjon om jordmonnkarlegging

Kartillustrasjon over kartleggingsområdene