Ifølge FHI fortsetter sesongens influensautbrudd og aktiviteten er relativt stabil. Det er derfor ikke for sent å ta vaksinen. Hittil er 64 % av landets befolkning som er 65 år og eldre vaksinert mot influensa. I aldersgruppen 18-64 år er det kun 33 % av de som tilhører risikogruppene som har vaksinert seg. I aldersgruppen 0-17 år er det kun 7 % i risikogruppene som har vaksinert seg.

For å beskytte mot alvorlig forløp ved influensasmitte og for å beskytte de sårbare pasientene er det ifølge kommuneoverlegen viktig at uvaksinerte som

  • er yngre enn 65 år og tilhører en eller flere risikogrupper,
  • er 65 år eller eldre, eller
  • jobber i helsetjenesten

vaksinerer seg så snart som mulig ved å kontakte helsestasjonen sin eller sin arbeidsgiver.

Hvem tilhører risikogruppene? 

Det gjelder først og fremst de med kjent kronisk sykdom slik som astma, KOLS, sukkersyke, hjerteflimmer, gjennomgått hjerteinfarkt/hjerneslag/blodpropp, hjertesvikt, nyresvikt, leversvikt og BMI over 40. De som bruker immundempende medisiner eller er gravid etter 12. svangerskapsuke er også i risiko for å få et alvorlig forløp og bør derfor ta influensavaksinen. Ut over dette er det enkelte andre med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som bør ta vaksinen etter individuell vurdering av lege.

Hvorfor viktig å vaksinere seg?

Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot følgesykdom og varig svekket helse.

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon. Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Helsepersonell bør vaksinere seg for å unngå å smitte pasientene

Helsepersonell har en klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn andre voksne som ikke arbeider i helsesektoren, men infeksjonen har ofte et mildt forløp eller et forløp med få/ingen symptomer.  Helsepersonell med lite symptomer vil derfor kunne gå på jobb og risikere å smitte andre. I tillegg er man smitteførende et døgn før man får symptomer. Helsepersonell med pasientkontakt bør derfor vaksinere seg mot influensa for å unngå å spre influensaviruset på arbeidsplassen sin og dermed til sårbare pasienter. Arbeidsgiver har ansvar for å tilby vaksine til sine ansatte, samt for å dekke utgifter knyttet til vaksine og administrering av denne.