Kommunen stiller vegnettet til disposisjon for trafikantene i den tilstand vegene til enhver tid er i, og ber publikum om å ta høyde for dette ved planlegging av ferdsel.

 

Vi minner om vegtrafikklovens §3:

 

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»