Vintervedlikehold

Sørreisa kommune ivaretar snørydding på de fleste kommunale veger og plasser gjennom vintervedlikeholdskontrakt med entreprenør. I arbeidet med vintervedlikehold er hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet langs den offentlige vegen vår hovedprioritet.

Snø i private avkjørsler og på naboeiendommer til offentlig veg

Vedlikehold av det kommunale vegnettet kan medføre at snø, is, strøsand o.l. havner på naboeiendommene som følge av brøyting, kosting o.l. Dette ansees å være innenfor definisjonen av den såkalte tålegrensen i naboloven (Grannelova §2).

Bakgrunnen for dette er at nytteverdien for eiendommer som grenser til den kommunale vegen har av at vintervedlikeholdet gjennomføres, vurderes større enn grunneiers ulempe ved at snøen blir lagt på den private grunnen. Dette foreligger det lang praksis for.

Ved uvanlig stort snøfall gir naboloven rom for at tålegrensen utvides. I praksis betyr dette at dersom mer snø må fjernes fra vegområdet for å sikre trafikksikkerheten og fremkommeligheten, vil naboer til vegen måtte tåle en større ulempe på grunn av vegvedlikeholdet.

Veglova §43 sier at ansvaret for vedlikehold av privat avkjørsel tilfaller bruker eller eier. Dette innebærer at fjerning av snø/is i avkjørselen, og at krav til sikt i avkjørselen oppfylles, er eier eller brukers ansvar. Det vil dermed ikke være kommunens ansvar å fjerne snø, brøytekanter, vegetasjon eller annet som hindrer sikt eller fremkommelighet for avkjørselen.

Snø fra privat grunn som legges på offentlig veg.

Det er ikke tillatt å legge snø fra privat eiendom inn på offentlige vegarealer. Dette er regulert i veglova §57. Dette gjelder også om snøen i utgangspunktet er brøytet fra vegarealet og inn på privat grunn.

 

Fylkeskommunale veganlegg

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for drift og vedlikehold av de fylkeskommunale veganleggene i Sørreisa kommune. Dette gjelder følgende veger:


Fv86      Sørreisaveien, Storveien, Nordsiveien, Andsvatnveien

Fv84      Vikaveien, Nedre bakkejord, Skøelvdalen

Fv7836  Sørsiveien

Fv7838  Reinelvveien

Henvendelser angående disse vegene og tilhørende gang- og sykkelveger må rettes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Digital post:       postmottak@tffk.no

Telefon:              77 75 50 00