Formannskapets vedtak i sak 98/2023 

 1. Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet. 
 2. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2024.
 3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2024-2027. Fordeling netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2024-2027. 
 4. Netto låneopptak for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:

  2024                                          2025                                   2026                    2027
  Kr 41.962.500                         Kr 37.992.000                  Kr 18.008.000    Kr 25.141.000
   
 5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i Husbanken for videre utlån – startlån – med kr 15,0 mill. i 2024
 6. Kommunestyret bruker kr 6,4 millioner av pensjonsfondet i 2024 til innbetaling av pensjon. 
 7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn mot motposter for 2024 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer. 
 8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kommunes trekkrettigheter for 2024. Rammen settes til inntil 20 mill.kr. 
 9. Lønnspott er avsatt i henhold til lønnsvekst i kommunal deflator. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 
 10. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement
 11. Kommunestyret viser til budsjettvedtak fra desember 2022 hvor det ble bevilget kr 1.000.000 om et engangstiltak til oppgradering og vedlikehold av veier. Kommunestyret bevilger ytterligere kr 500 000 til formålet. Tiltaket finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en plan med anslåtte kostnader for oppgradering og vedlikehold av de kommunale veiene og legge denne frem til behandling i Plan og miljøutvalget. K
 12. Kommunestyret bevilger kr 100.000 til disposisjonsfond til Formannskapet. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
 13.  Kommunestyret bevilger kr 400.000 til Næringsfondet. Tiltaket finansieres ved bruk av havbruksfondet.
 14. Kommunestyret ønsker å prøve ut ordning med økt grunnbemanning i barnehage og helsetjenesten med mål om å redusere sykefraværet og sikre økt stabilitet og kvalitet i tjenestetilbudet. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre nødvendige tiltak for prøve ut en slik ordning. Kommunestyret ber om at det legges frem sak i første møte i 2024 hvor innretningen på en slik prøveordning beskrives.
 15. Kommunestyret øker bevilgningen/driftstilskuddet til Krisesentret i Midt-Troms med kr 49.239 i 2024. Dette for å sikre at Krisesenteret kan bemannes med to ansatte på dagtid i ukedagene. Dette er under forutsetning om at de andre eierkommunene bevilger sin andel. Beløpet finansieres med reduksjon av disposisjonsfondet tilsvarende.
 16. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede økonomiske og personellmessige konsekvenser ved å anskaffe maskiner som kan brukes til vedlikeholdsoppgaver innen grave og veivedlikehold, samt gravplassarbeidet i egenregi. 
 17. Sørreisa kommune øker sitt årlige tilskudd til Frivilligsentralen med kr 100 000, slik at totalt kommunalt driftstilskudd utgjør kr 200 000 per år. Tiltaket finansieres med tilsvarende reduksjon av disposisjonsfondet.
 18. Kommunestyret bevilger kr 300 000 som engangstilskudd i 2024 til læremidler i grunnskolen. Tiltaket finansieres med tilsvarende reduksjon av avsetting til disposisjonsfondet i 2024.
 19. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem status i arbeidet med utskifting og utbedring av veilys, og plan for videre arbeid med tiltaket, inklusiv anslåtte kostnader for ferdigstillelse av arbeidet.
 20. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere bruk av trivselsprogram i arbeidet med å bedre elevenes psykososiale skolemiljø.

 

 

Kommunedirektørens innstilling

 1. Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet. 
 2. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2024.
 3. Lån for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: 

I hele kr 

2024

2025

2026

2027

Lånebeløp

41 962 500

37 992 000

18 008 000

25 141 000

 1. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill. i 2024
 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kommunes trekkrettigheter for 2024. Rammen settes til inntil 20 mill. kr. 
 3. Lønnspott er avsatt ihht. lønnsvekst i kommunal deflator. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 
 4. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement

Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2024 

Budsjett og økonomiplan 2024-2027